Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2600-2020
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2600-2020 
(220)  Application Date  12.11.2020 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  24.03.2021 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  06, 19, 35, 37, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  06 - Kovové strešné krytiny; kovové strešné uholníky; kovové strechy; plech; kovové stavebné materiály; prenosné kovové stavby; kovové káble a drôty okrem elektrických; drobný železiarsky tovar; kovový spojovací materiál, skrutky, klince; kovové brány a ploty; kovové škridly; kovové okná; kovové príchytky na strešné krytiny; kovové bridlicové príchytky; hliník; meď (surovina alebo polotovar); kovové konzoly a podpery pre stavebníctvo; oceľový plech; kovové odkvapové rúry; kovové rímsy; kovové rúry; spájkovací kovový drôt; stavebné kovania; kovové krokvy a strešné nosníky.
19 - Nekovové strešné krytiny; nekovové strechy; nekovové strechy obsahujúce solárne články; bridlica (strešná krytina); strešné krokvy; strešné nárožia (nekovové); betónové strešné krytiny; pálené škridly; nekovové škridly; asfaltové (bitúmenové) potery, povlaky, pokryvy na strechy; nekovové stavebné materiály; nekovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; stavebné drevo; drevené stavebné hranoly; drevo (polotovar); nekovové stavebné obkladové materiály; nekovové vonkajšie plášte (stavebné konštrukcie) vrátane nekovových zatepľovacích plášťov; nekovové stavebné obklady stien, priečok, prekladov; nekovové stavebné konštrukcie; nekovové konštrukčné materiály; nekovové nosníky; asfaltové (bitúmenové) výrobky pre stavebníctvo; betón; prefabrikáty z betónu; cementové platne pre stavebníctvo; nekovové debnenie pre stavebníctvo; figuríny, sochy, sošky z kameňa, betónu alebo mramoru; stavebný kameň; kamenárske výrobky; kameniny pre stavebníctvo.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby so strešnými krytinami, škridlami, stavebným materiálom, izolačnými materiálmi, strechami, krovmi, náterovými hmotami, izolačnými hmotami a s príslušenstvom k strechám, krovom; odborné obchodné poradenstvo, predovšetkým obchodné poradenstvo v stavebníctve a pri predaji strešných krytín a pracovného náradia; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; obchodné sprostredkovateľské služby v stavebníctve; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 6 a 19 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 6 a 19 tohto zoznamu poskytované prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; analýzy nákladov; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; obchodné sprostredkovateľské služby so stavebným materiálom, strešnými krytinami, strechami, krovmi, s izolačnými hmotami a zatepľovacími systémami; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 37, 42 tohto zoznamu; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
37 - Pokrývačské práce na strechách budov; klampiarstvo a inštalatérstvo; budovanie krovov a striech; maľovanie a natieranie striech; opravy striech; antikorózne úpravy; odborné poradenstvo v stavebníctve; stavebné informácie; stavebný dozor; prenájom stavebných strojov a zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); tepelné izolovanie stavieb a budov; zatepľovanie podláh a strešných plášťov; služby stavbyvedúceho; izolovanie stavieb; montovanie lešení; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
42 - Odborné poradenstvo pri navrhovaní striech, strešných plášťov, krovov a stavieb; projektovanie striech, strešných plášťov, krovov a stavieb; architektonické poradenstvo; urbanistické plánovanie; inžinierska činnosť; expertízy (inžinierske práce); štúdie technických projektov; interiérová a exteriérová výzdoba; vypracovanie stavebných výkresov; kontroly kvality; zememeračstvo; inštalácia počítačových systémov na projektovanie a vizualizáciu v stavebníctve; grafické dizajnérstvo; digitalizácia dokumentov (skenovanie); prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; energetické audity; poradenstvo v oblasti úspory energie; kontrola kvality; skúšky materiálov; inštalácie počítačových programov; aktualizovanie počítačových programov; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); poskytovanie internetových vyhľadávačov; obnovovanie počítačových databáz; prenájom počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru; výzdoba interiérov; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  22.01.16, 07.15.09, 07.15.05, 26.11.11, 26.11.12, 27.05.17, 26.03.05, 26.03.06, 29.01.07, 17.05.09 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  zlatá, béžová, čierna 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Villatesta, s.r.o.; Ul. Slobody (areál Agrostavu), 945 01 Komárno 1; SK 
(740)  Attorney(s)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 2600-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2600-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 12.11.2020 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 12.11.2020 Type Delivered
1b Plná moc 12.11.2020 Type Delivered
1c Výpis z obchodného registra 12.11.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 13.11.2020 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.12.2020 Type Payment
4 výsledok rešerše 03.12.2020 Type Internal Letter
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.02.2021 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 26.02.2021 Type Delivered
6a Príloha inde neuvedená 26.02.2021 Type Delivered
7 pokyn na zverejnenie POZ 01.03.2021 Type Internal Letter
POZ 2600-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku