Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2600-2020
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2600-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.11.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 19, 35, 37, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Kovové strešné krytiny; kovové strešné uholníky; kovové strechy; plech; kovové stavebné materiály; prenosné kovové stavby; kovové káble a drôty okrem elektrických; drobný železiarsky tovar; kovový spojovací materiál, skrutky, klince; kovové brány a ploty; kovové škridly; kovové okná; kovové príchytky na strešné krytiny; kovové bridlicové príchytky; hliník; meď (surovina alebo polotovar); kovové konzoly a podpery pre stavebníctvo; oceľový plech; kovové odkvapové rúry; kovové rímsy; kovové rúry; spájkovací kovový drôt; stavebné kovania; kovové krokvy a strešné nosníky.
19 - Nekovové strešné krytiny; nekovové strechy; nekovové strechy obsahujúce solárne články; bridlica (strešná krytina); strešné krokvy; strešné nárožia (nekovové); betónové strešné krytiny; pálené škridly; nekovové škridly; asfaltové (bitúmenové) potery, povlaky, pokryvy na strechy; nekovové stavebné materiály; nekovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; stavebné drevo; drevené stavebné hranoly; drevo (polotovar); nekovové stavebné obkladové materiály; nekovové vonkajšie plášte (stavebné konštrukcie) vrátane nekovových zatepľovacích plášťov; nekovové stavebné obklady stien, priečok, prekladov; nekovové stavebné konštrukcie; nekovové konštrukčné materiály; nekovové nosníky; asfaltové (bitúmenové) výrobky pre stavebníctvo; betón; prefabrikáty z betónu; cementové platne pre stavebníctvo; nekovové debnenie pre stavebníctvo; figuríny, sochy, sošky z kameňa, betónu alebo mramoru; stavebný kameň; kamenárske výrobky; kameniny pre stavebníctvo.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby so strešnými krytinami, škridlami, stavebným materiálom, izolačnými materiálmi, strechami, krovmi, náterovými hmotami, izolačnými hmotami a s príslušenstvom k strechám, krovom; odborné obchodné poradenstvo, predovšetkým obchodné poradenstvo v stavebníctve a pri predaji strešných krytín a pracovného náradia; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; obchodné sprostredkovateľské služby v stavebníctve; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 6 a 19 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 6 a 19 tohto zoznamu poskytované prostredníctvom katalógového predaja alebo elektronickými prostriedkami, prostredníctvom webových stránok alebo prostredníctvom telenákupu; analýzy nákladov; reklama; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; obchodné sprostredkovateľské služby so stavebným materiálom, strešnými krytinami, strechami, krovmi, s izolačnými hmotami a zatepľovacími systémami; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 37, 42 tohto zoznamu; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
37 - Pokrývačské práce na strechách budov; klampiarstvo a inštalatérstvo; budovanie krovov a striech; maľovanie a natieranie striech; opravy striech; antikorózne úpravy; odborné poradenstvo v stavebníctve; stavebné informácie; stavebný dozor; prenájom stavebných strojov a zariadení; stavebníctvo (stavebná činnosť); tepelné izolovanie stavieb a budov; zatepľovanie podláh a strešných plášťov; služby stavbyvedúceho; izolovanie stavieb; montovanie lešení; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
42 - Odborné poradenstvo pri navrhovaní striech, strešných plášťov, krovov a stavieb; projektovanie striech, strešných plášťov, krovov a stavieb; architektonické poradenstvo; urbanistické plánovanie; inžinierska činnosť; expertízy (inžinierske práce); štúdie technických projektov; interiérová a exteriérová výzdoba; vypracovanie stavebných výkresov; kontroly kvality; zememeračstvo; inštalácia počítačových systémov na projektovanie a vizualizáciu v stavebníctve; grafické dizajnérstvo; digitalizácia dokumentov (skenovanie); prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; energetické audity; poradenstvo v oblasti úspory energie; kontrola kvality; skúšky materiálov; inštalácie počítačových programov; aktualizovanie počítačových programov; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); poskytovanie internetových vyhľadávačov; obnovovanie počítačových databáz; prenájom počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru; výzdoba interiérov; poskytovanie informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  22.01.16, 07.15.09, 07.15.05, 26.11.11, 26.11.12, 27.05.17, 26.03.05, 26.03.06, 29.01.07, 17.05.09 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zlatá, béžová, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Villatesta, s.r.o.; Ul. Slobody (areál Agrostavu), 945 01 Komárno 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 2600-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2600-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 12.11.2020 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 12.11.2020 Typ Doručené
1b Plná moc 12.11.2020 Typ Doručené
1c Výpis z obchodného registra 12.11.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 13.11.2020 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.12.2020 Typ Platba
4 výsledok rešerše 03.12.2020 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.02.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 26.02.2021 Typ Doručené
6a Príloha inde neuvedená 26.02.2021 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 01.03.2021 Typ Interné listy
POZ 2600-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku