Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 260-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  230986 
(151)  Dátum zápisu  14.11.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  260-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.02.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.08.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.01.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  41, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť.
45 - Právne služby poskytované jednotlivcom, združeniam, organizáciám a podnikom; osobné a sociálne služby poskytované tretími osobami na uspokojovanie potrieb jednotlivcov; bezpečnostné služby na ochranu osôb a majetku. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  05.05.13, 25.01.25, 26.11.13, 27.05.04, 29.01.01, 26.13.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Divé maky o. z.; K lomu 5, 811 04 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  21.02.2021 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.02.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.08.2011 08/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.01.2012 01/2012 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.04.2012 04/2012 TC3M
4 Zaniknuté ochranné známky 13.10.2021 19/2021 MA3M
 
POZ 260-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 260-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.02.2011 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 21.02.2011 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 15.03.2011 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.03.2011 Typ Platba
4 výsledok rešerše 13.04.2011 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.05.2011 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 02.06.2011 Typ Doručené
6a Vyjadrenie označenia 02.06.2011 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 09.06.2011 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.11.2011 Typ Odoslané
9 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.12.2011 Typ Doručené
10 vyžiadanie poplatku 09.01.2012 Typ Odoslané
11 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.02.2012 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 13.02.2012 Typ Odoslané
13 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 29.06.2020 Typ Doručené
POZ 260-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.02.2012 Divé maky o. z. Divé maky o. z.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku