Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 26-2021
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  26-2021 
(220)  Application Date  09.01.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 16, 35, 39, 40, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Nosiče zvukových a obrazových nahrávok; elektronické publikácie (sťahovateľné); elektronické periodiká, noviny a časopisy (sťahovateľné).
16 - Papier; tlačoviny; periodická a neperiodická tlač (časopisy, noviny); knihy; prospekty; plagáty; fotografie; pohľadnice; kalendáre; brožúry; reklamné tabule z kartónu a lepenky; pútače z kartónu a lepenky; katalógy; zoznamy; tlačivá (formuláre);tlačené publikácie; príručky; záložky do kníh; ročenky; oznámenia (papiernický tovar); kancelárske potreby (okrem nábytku) použité ako reklamné predmety; papiernický tovar použitý ako reklamné predmety; papierové obalové materiály; obaly na doklady; obaly (papiernický tovar); papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; baliace plastové fólie; tlačiarenské typy (písmená); štočky.
35 - Marketing; organizovanie výstav na reklamné a komerčné účely; reklamné služby; inzertná činnosť; podpora predaja pre tretie osoby; vydávanie reklamných materiálov; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 39, 40, 41 tohto zoznamu.
39 - Distribúcia periodickej a neperiodickej tlače.
40 - Polygrafické služby; tlač; tlačenie; odborné a poradenské služby v odbore polygrafie.
41 - Vydávanie novín, časopisov, tlačovín, periodík a neperiodických publikácií (okrem reklamných); vydávanie elektronicky reprodukovateľných textov, grafických, obrazových a zvukových informácií, ktoré môžu byť opätovne spracovávané v sieti (okrem reklamných); poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania); tvorba zábavných, kultúrnych a výchovných programov; organizovanie zábavných a vedomostných súťaží; organizovanie spoločenských podujatí a výstav (okrem reklamných); organizovanie vzdelávacích, zábavných, športových a kultúrnych podujatí; organizovanie odborných vzdelávacích stretnutí, seminárov a konferencií. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  TRENČIANSKE NOVINY 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Petit Press, a.s.; Lazaretská 12, 811 08 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(740)  Attorney(s)  Ing. Peter Hojčuš; Osuského 1A, 851 03 Bratislava-Petržalka; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zamietnutá prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
POZ 26-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 26-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 09.01.2021 Type Delivered
1a Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 09.01.2021 Type Delivered
1b Plná moc 09.01.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 11.01.2021 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.01.2021 Type Payment
4 výsledok rešerše 25.01.2021 Type Internal Letter
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 25.02.2021 Type Sent document
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 29.04.2021 Type Delivered
7 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 30.04.2021 Type Sent document
8 rozhodnutie o zamietnutí POZ (s vyjadrením) 23.07.2021 Type Sent document
9 Podanie rozkladu 17.08.2021 Type Delivered
9a Odôvodnenie rozkladu 17.08.2021 Type Delivered
9b Dôkazy odôvodňujúce rozklad 17.08.2021 Type Delivered
9c Dôkazy odôvodňujúce rozklad 17.08.2021 Type Delivered
9d Dôkazy odôvodňujúce rozklad 17.08.2021 Type Delivered
9e Dôkazy odôvodňujúce rozklad 17.08.2021 Type Delivered
9f Dôkazy odôvodňujúce rozklad 17.08.2021 Type Delivered
9g Dôkazy odôvodňujúce rozklad 17.08.2021 Type Delivered
9h Dôkazy odôvodňujúce rozklad 17.08.2021 Type Delivered
10 Doplnenie materiálov 17.08.2021 Type Delivered
10a Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 17.08.2021 Type Delivered
10b Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 17.08.2021 Type Delivered
10c Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 17.08.2021 Type Delivered
10d Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 17.08.2021 Type Delivered
10e Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 17.08.2021 Type Delivered
10f Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 17.08.2021 Type Delivered
10g Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 17.08.2021 Type Delivered
10h Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 17.08.2021 Type Delivered
10i Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 17.08.2021 Type Delivered
10j Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 17.08.2021 Type Delivered
10k Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 17.08.2021 Type Delivered
10l Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 17.08.2021 Type Delivered
10m Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 17.08.2021 Type Delivered
11 predkladacia správa k rozkladu 19.08.2021 Type Internal Letter
12 všeobecný referátnik 23.08.2021 Type Sent document
13 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 24.11.2021 Type Internal Letter
14 protokol o rokovaní komisie 24.11.2021 Type Internal Letter
15 protokol o hlasovaní komisie 25.11.2021 Type Internal Letter
16 Rozhodnutie o rozklade (do zápisu) 30.11.2021 Type Sent document
POZ 26-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku