Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 26-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  202585 
(151)  Dátum zápisu  15.04.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  07.01.2012 
(210)  Číslo prihlášky  26-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.01.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  09.01.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.07.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Tlačoviny, vzdelávacie a učebné materiály a pomôcky patriace do triedy 16, tlačené publikácie.
35 - Reklamná a propagačná činnosť, organizovanie a vedenie komerčných seminárov, kurzov a školení, spracovanie textov, poskytovanie informácií týkajúcich sa uvedených služieb.
41 - Vzdelávanie a výučba, vyučovanie jazykov, organizovanie vzdelávacích seminárov, kurzov a školení, organizovanie a vedenie spoločenských a kultúrnych podujatí, organizovanie a vedenie výstav na kultúrne a vzdelávacie účely, prekladateľské a tlmočnícke služby, poskytovanie informácií týkajúcich sa uvedených služieb. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  05.03.04, 27.05.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  sivá, čierna, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  CANADIAN BILINGUAL INSTITUTE, s.r.o.; Riazanska 62, 831 03 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o.; Krasovského 13, Bratislava-Petržalka 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  07.01.2022 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.01.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 09.01.2003 1/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.07.2003 7/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 05.12.2011 12/2011 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.12.2011 12/2011 PC3M
 
POZ 26-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.01.2002 3 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 20.10.2011 132,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 20.10.2011 26,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 26-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 07.01.2002 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 07.01.2002 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.01.2002 Typ Platba
odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 07.03.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 06.05.2002 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 09.05.2002 Typ Doručené
Plná moc 13.05.2002 Typ Doručené
výsledok rešerše 26.09.2002 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 27.09.2002 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 05.05.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 14.10.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 14.10.2011 Typ Doručené
Plná moc 14.10.2011 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 14.10.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.10.2011 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 24.10.2011 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2011 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 12.05.2021 Typ Doručené
POZ 26-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 28.10.2011 CANADIAN BILINGUAL INSTITUTE, s.r.o. HENRY SILVA - CBI /CANADIAN BILINGUAL INSTITUTE/
2 Zápis alebo zmena zástupcu 28.10.2011 FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku