Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2594-2020
(111)  Číslo ochrannej známky  254787 
(151)  Dátum zápisu  20.04.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  20.04.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2594-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.11.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  13.01.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  12.05.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 07, 09, 11, 16, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Kovové stavebné konštrukcie; kovové stožiare; oceľové stožiare; oceľové stavebné konštrukcie; kovové potrubia; zámočnícke výrobky; drobný železiarsky tovar.
07 - Hydraulické turbíny; generátory prúdu (zdroje prúdu); generátory elektriny; regulátory (časti strojov); ventily (časti strojov); statory (časti strojov).
09 - Prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu; vedecké, fotografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje; alarmy; elektrické a elektronické zariadenia na výpočet a odovzdávanie štatistických údajov a informácií; elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných operácií; elektrodynamické zariadenia na diaľkové ovládanie návestidiel; materiály na elektrické vedenie (drôty, káble); elektrické akumulátory; bleskozvody; elektrické káble; elektrické spojky; elektrické svorky; elektrické hlásiče; elektrické kondenzátory; elektrické meniče; držiaky elektrických objímok; odbočné skrinky (elektrotechnika); prúdové usmerňovače; elektrické regulátory svetla; rozvodné skrine, spínacie skrine (elektrotechnika); svetelné alebo mechanické signalizačné panely; skriňové rozvádzače (elektrotechnika); transformátory (elektrotechnika); meracie prístroje; elektrické meracie zariadenia; elektrické monitorovacie prístroje; počítačový softvér; nahraté počítačové operačné programy.
11 - Tlakové zásobníky vody; parné a horúcovodné potrubia pre vykurovacie zariadenia; výhrevné kotly; parné akumulátory; pouličné lampy; ohrievače vody (bojlery); čistiace zariadenia na odpadovú vodu; články do atómových reaktorov; destilačné prístroje; dýzy; expanzné nádrže na ústredné vykurovanie; acetylénové generátory; parné generátory; horáky; chladiarne; chladiace komory; chladiace nádoby; chladiace zariadenia a stroje; chladiace prístroje a zariadenia; zariadenia na spracovanie jadrových palív a jadrových spomaľovačov; jadrové reaktory; klimatizačné zariadenia.
16 - Firemné Iistiny; tlačené reklamné materiály; tlačené príručky počítačových programov; letáky; prospekty; tlačivá (formuláre).
35 - Maloobchodné služby s tlakovými zariadeniami, s parnými a horúcovodnými potrubiami, s kotlami, s hydraulickými strojmi, s motorovými vozidlami, s elektrickými a elektronickými strojmi, prístrojmi a zariadeniami, s materiálmi na elektrické; vedenie, s elektrickými akumulátormi, s bleskozvodmi, s elektrickými káblami, s elektrickými spojkami, s elektrickými svorkami, s elektrickými hlásičmi, s elektrickými kondenzátormi, s elektrickými meničmi, s držiakmi elektrických objímok, s odbočnými skrinkami, s elektrotechnickými prípojkami, s prúdovými usmerňovačmi, s elektrickými regulátormi, s rozvodnými skriňami, so spínacími skriňami, so svetelnými alebo mechanickými signalizačnými panelmi, so skriňovými; rozvádzačmi, s transformátormi, s trafostanicami, so vzduchotechnickými zariadeniami, s transportnými zariadeniami, s vodnými turbínami, s kovovým nábytkom, so strojmi a zariadeniami na spracovanie nerastných hmôt; obchodné sprostredkovanie služieb s elektrickou energiou a teplom; reklamné agentúry; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné služby; vydávanie reklamných textov; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; aranžovanie výkladov; reklama; prieskum trhu.
37 - Inštalácie a opravy elektrických zariadení a prístrojov; údržba elektrických zariadení a prístrojov; inštalácie a opravy plynových technických zariadení; inštalácie a opravy kotlov; inštalácie a opravy horákov; inštalácie a opravy konštrukcií; inštalácie a opravy tlakových nádob; inštalácie a opravy meračov tepla; výstavba energetických a teplárenských diel a zariadení potrebných na ich prevádzku (stavebná činnosť); opravy elektromerov; opravy zváracích transformátorov; opravy rotačných strojov; opravy asynchrónnych motorov; inštalácie a údržba elektrických rozvodov; murárske práce súvisiace s energetickými zariadeniami; natieračské práce súvisiace s energetickými zariadeniami; opravy a údržba hydraulických strojov; opravy a údržba motorových vozidiel; prenájom stavebných strojov a zariadení.
38 - Informácie v oblasti telekomunikácií; telefonická komunikácia; komunikácia prostredníctvom optických sietí; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; prenájom telekomunikačných prístrojov; prenájom prístrojov na prenos správ; prenos signálu prostredníctvom satelitu; telefonické služby; služby vstupu do telekomunikačných sietí (smerovanie a pripájanie); telegrafická komunikácia; telegrafné služby; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; elektronická pošta.
39 - Rozvod elektriny; rozvod tepla; balenie tovarov; uskladnenie tovarov; prenájom dopravných prostriedkov; autobusová doprava; kamiónová nákladná doprava; osobná doprava; strážená doprava cenností; doprava pancierovými vozidlami.
40 - Výroba elektrickej energie; výroba tepelnej energie; likvidácia rádioaktívneho odpadu; likvidácia odpadu; recyklácia odpadu; spaľovanie odpadu; spracovanie odpadu (transformácia).
41 - Organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie sympózií; vydávanie kníh; vydávanie časopisov (okrem reklamných); onIine vydávanie elektronických kníh a časopisov.
42 - Projektovanie a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe; projektovanie strojárskych výrobkov a vzduchotechnických zariadení; projektovanie elektrorozvodných sietí, transformovní, rozvodní, priemyselných a slaboprúdových elektroinštalácií; inžinierska činnosť v oblasti distribučného systému vysokonapäťovej siete; technický dozor a technická inšpekcia; odborné konzultácie v oblasti techniky; elektrotechnická posudková činnosť; revízne skúšky materiálov prevádzkových kotlov, plynových zariadení a elektrických zariadení; revízne skúšky spôsobilosti zdvíhacích zariadení; ciachovanie elektromerov a meracích súprav; geologický výskum; grafické dizajnérstvo; priemyselné dizajnérstvo; kontroly kvality; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; zhotovovanie kópií počítačových programov; inštalácia počítačového softvéru; aktualizovanie počítačového softvéru; návrh počítačových systémov; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; požičiavanie počítačového softvéru.
43 - Prenájom prechodného ubytovania; rezervácie ubytovania v hoteloch; rezervácie ubytovania v penziónoch; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); reštauračné (stravovacie) služby; dodávanie hotových jedál na objednávku (ketering).
45 - Poradenstvo v oblasti bezpečnosti; osobní strážcovia. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  07.01.24, 07.01.19, 17.05.19, 27.05.19, 27.05.15, 29.01.04, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, červená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Východoslovenská energetika a.s.; Mlynská 31, 042 91 Košice; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Dalibor GRUBER - GELE; Humenská 29, 040 11 Košice; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 13.01.2021 01/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.05.2021 09/2021 FG3M
 
POZ 2594-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2594-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 12.11.2020 Typ Doručené
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 12.11.2020 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 12.11.2020 Typ Doručené
1c Plná moc 12.11.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 12.11.2020 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.11.2020 Typ Platba
4 výsledok rešerše 27.11.2020 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 27.11.2020 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 06.05.2021 Typ Odoslané
7 Žiadosť o späťvzatie prihlášky 28.04.2021 Typ Doručené
7a Sprievodný list 28.04.2021 Typ Doručené
8 všeobecný referátnik 29.04.2021 Typ Odoslané
POZ 2594-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku