Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2588-2017
(111)  Číslo ochrannej známky  248625 
(151)  Dátum zápisu  13.12.2018 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2588-2017 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.10.2017 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.09.2018 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2019 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 09, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Priemyselné roboty (stroje) na použitie pri manipulovaní s obrobkami; priemyselné roboty (stroje) na zostavovanie obrobkov, ktoré sa budú opracovávať; robotické elektrické zváracie zariadenia; robotické nakladače pre difúzne pece; robotické manipulačné prístroje; robotické ramená (stroje) na použitie v priemyselnej výrobe; robotické zariadenia pre manipuláciu s materiálmi; roboty (stroje); roboty (stroje) na manipulovanie s tyčami; roboty (stroje) na podávanie obrobkov; roboty (stroje) na premiestňovanie obrobkov; roboty (stroje) na zváranie; šijacie roboty; roboty s kĺbovými ramenami (stroje) na manipulovanie s obrobkami; baliace stroje.
09 - Demagnetizačné zariadenia; elektromagnetické cievky; elektromagnety; elektromagnety na štartovanie; generátory magnetického poľa, nie na lekárske použitie; magnetické cievky; magnetické jadrá; magnetróny; magnety; magnety na priemyselné účely; magnety na vymazávanie; trvalé magnety; zdvíhacie magnety; elektronické monitorovacie zariadenia, iné než na lekárske použitie; elektronické zariadenia na sledovanie koncentrácie oxidu uhličitého okrem zariadení na lekárske použitie; elektronické zariadenia na sledovanie teploty nie na lekárske použitie; zapisovače údajov; diaľkomery; elektronické prístroje na meranie vzdialenosti; diaľkovo ovládané telemetrické prístroje; digitálne meracie zariadenia; elektrické meracie zariadenia; optické meracie komponenty; optické meracie prístroje; optické profilovače; optické topografické prístroje; diaľkové ovládače; aktívne infračervené senzory; automatické snímače pohybu slnka; detektory; snímače blízkosti; detektory do elektromerov; detektory hladiny plnenia; detektory kovov; detektory kovov v konštrukciách budov; detektory káblov; detektory magnetických predmetov; detektory na zachytávanie elektrónov; detektory na zisťovanie falošných mincí; detektory na zisťovanie kovov na priemyselné alebo vojenské účely; detektory svetelnej ionizácie; detektory častíc; detektory vibrácií; elektrické snímače; elektronické senzory; elektrooptické senzory; fotoelektrické senzory; infračervené skenery; laserové detektory; magnetické detektory; magnetické senzory; meracie senzory; meteorologické senzory; monitory (displeje) detektorov magnetických kovov; snímače nárazov bezpečnostných vankúšov; optické senzory; optické senzory rýchlosti; ovládače pohybu; pasívne infračervené detektory; piezoelektrické senzory; pohybové senzory; pyroelektrické infračervené senzory; radarové detektory; radarové displeje; radarové prijímače; radarové prijímače so zosilňovačmi; radary; senzory rosného bodu; seizmické detektory; senzory magnetického odporu; senzory magnetického toku; senzory na určovanie polohy; senzory s biočipmi; senzory s optickým vláknom; senzory teploty chladiacej zmesi; senzory typu ultrazvukových vĺn proti narušiteľom; senzory vibrácií; senzory vibrácií pre kryty veterných mlynov; senzory vlhkosti; senzory vypnutia a zapnutia; senzory znečistenia; snímacie sondy na iné ako lekárske použitie; snímače hladiny; snímače plynu; snímače pohybu; snímače rýchlosti; snímače teploty vzduchu; snímače vzdialenosti; svetelné senzory; synchronizačné senzory; tepelné detektory; tepelné snímače; tlakové snímače; tlakové vysielače; ultrafialové detekčné prístroje; ultrazvukové defektoskopy; ultrazvukové detektory, nie na lekárske použitie; ultrazvukové detektory objektov do vozidiel; ultrazvukové diagnostické prístroje, iné ako na lekárske použitie; ultrazvukové senzory; ultrazvukové sondy, iné ako na lekárske použitie; viacosové smerové detektory; detektory falošných peňazí; zariadenia na kontrolu frankovania; zariadenia na overovanie pravosti bankoviek; fázové indikátory; geodetické fotografické nástroje; pásiky citlivé na teplo na indikáciu teploty; firmvér pre periférne zariadenia počítačov; počítačový firmvér; integrované softvérové balíky; operačný počítačový softvér pre strediskové počítače; operačný softvér pre servery so sieťovým prístupom; počítačové operačné programy; počítačový softvér na obsluhu a prevádzku počítačov; počítačový softvér na spracovanie komunikácie; programy operačných systémov; software počítačových operačných systémov; vstavaný operačný softvér; zaznamenané počítačové operačné programy; BIOS (základný počítačový program vstupu a výstupu); bioinformatický softvér; biometrické identifikačné systémy; dekódovací softvér; detský vzdelávací softvér; počítačové programy používané vo finančníctve; elektronické informačné tabule; freeware (bezplatný softvér); grafické akcelerátory; integrované softvérové balíky na automatizovanie činnosti laboratórií; interaktívne multimediálne počítačové programy; interaktívne počítačové herné programy; interaktívny počítačový softvér; interaktívny multimediálny softvér pre hranie hier; interaktívny videosoftvér; interaktívny zábavný softvér používaný s osobnými počítačmi; kompilujúci softvér;; komunikačný softvér; komunikačný softvér na prepájanie globálnych komunikačných sietí; komunikačný softvér pre prepájanie používateľov počítačovej siete; kódované programy; magnetické nosiče údajov s nahratým softvérom; magnetické pásky na ukladanie počítačových programov; monitorovacie počítačové programy; nahratý počítačový softvér; operačný softvér pre LAN (miestna počítačová sieť); operačný softvér pre USB (univerzálnu sériovú zbernicu); operačný softvér pre VPN (virtuálnu privátnu sieť); operačný softvér pre rozsiahle siete [WAN siete]; platený počítačový softvér, ktorý možno používať istú dobu zadarmo (shareware); počítačové programy; počítačové programy a softvér na spracovanie obrazov pre mobilné telefóny; počítačové programy na manažment tabuľkového procesoru; počítačové programy na spracovanie digitálnych súborov s hudbou; počítačové programy na spracovanie digitálnych obrazových súborov; počítačové programy na spracovanie údajov; počítačové programy pre diaľkové spojenie s počítačmi alebo počítačovými sieťami; počítačové programy pre dizajn používateľského rozhrania; počítačové programy pre projektový manažment; počítačové programy pre systémy elektronických registračných pokladníc; počítačové programy pre video a počítačové hry; počítačové programy pre úpravu obrazového materiálu, zvuku a videa; počítačové programy (sťahovateľné); počítačové servisné programy (programy vykonávajúce údržbu počítačov); počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); počítačové softvérové platformy; počítačový softvér umožňujúci vyhľadanie údajov; počítačový antivírový softvér; počítačový groupware; počítačový herný softvér pre mobilné telefóny; počítačový herný softvér, ktorý možno prevziať prostredníctvom internetu; počítačový komunikačný softvér, ktorý umožňuje zákazníkom pristupovať informáciám o bankových účtoch a vykonávať bankové transakcie; počítačový softvér na analýzu trhových informácií; počítačový softvér na automatizáciu skladovania údajov; počítačový softvér na bezdrôtové doručovanie obsahu; počítačový softvér na druhy písma; počítačový softvér na integráciu aplikácií a databáz; počítačový softvér na komunikáciu s užívateľmi vreckových počítačov; počítačový softvér na kontrolu prevádzky zvukových a video zariadení; počítačový softvér na konvertovanie obrázkových dokumentov do elektronickej podoby; počítačový softvér na monitorovanie meradiel na diaľku; počítačový softvér na obchodné účely; počítačový softvér na odhadovanie nákladov; počítačový softvér na odhadovanie požiadaviek na zdroje; počítačový softvér na odčítavanie meradiel na diaľku; počítačový softvér na ovládanie samoobslužných terminálov; počítačový softvér na poskytovanie prístupu viacerým používateľom ku globálnej počítačovej informačnej sieti; počítačový softvér na schvaľovanie prístupu k databázam; počítačový softvér na skladanie hudby; počítačový softvér na spracovanie digitálnych obrazov; počítačový softvér na spracovanie digitálnych súborov s hudbou; počítačový softvér na spracovanie polovodičových waferov; počítačový softvér na správu LAN sietí; počítačový softvér na spúšťanie paralelných aplikácií a vykonávanie paralelných výpočtov; počítačový softvér na tvorbu a navrhovanie internetových stránok; počítačový softvér na tvorbu typov písma a fontov; počítačový softvér na umožnenie prenosu fotografií do mobilných telefónov; počítačový softvér na usporiadanie a prezeranie digitálnych obrazov a fotografií; počítačový softvér na vytvorenie firewall; počítačový softvér na vytváranie a úpravu hudby a zvukov; počítačový softvér na šetriče obrazovky; počítačový softvér pre GPS systémy (GPS); počítačový softvér pre bezdrôtovú sieťovú komunikáciu; počítačový softvér pre kontrolu času; počítačový softvér pre ovládanie a riadenie prístupových serverových aplikácií; počítačový softvér pre interaktívne tabule; počítačový softvér pre šifrovanie; počítačový softvér s možnosťou stiahnutia na diaľkové monitorovanie a analýzy;; počítačový softvér pre vzdelávanie detí; počítačový softvér pre manažment dokumentov; počítačový softvér na kontrolu počítačového prístupu; počítačový softvér používaný pri migrácii medzi odlišnými počítačovými sieťovými operačnými systémami; počítačový softvér pre použitie pri programovaní faxových aparátov; nahratý počítačový herný softvér; počítačový softvér na manažment databáz; softvér na prístup k internetu; softvér na preverovanie úverov; softvér na ochranu súkromia; softvér na komprimovanie dát; softvér na hľadanie a vyhľadávanie informácií v počítačovej sieti; softvér na diagnostikovanie a riešenie problémov; počítačové rozhrania; programy sieťových operačných systémov; programy nahraté na elektronických obvodoch pre zábavné zariadenia s displejmi z tekutých kryštálov; programy na spracovanie údajov; počítačový vyhľadávací softvér; počítačový telefónny softvér; softvér pre rozoznanie optických znakov; softvér pre okamžité posielanie správ; softvér pre grafické užívateľské rozhranie; softvér pre desktop publishing (DTP softvér); softvér pre GPS navigačné systémy; softvér na zabezpečovanie bezpečnosti elektronickej pošty; softvér používaný pri vyšetreniach doziometrie v oblasti rádioterapie; softvér na zabezpečenie počítača s možnosťou prevzatia; softvér na vývoj webových stránok; softvér na spracovanie obrazov, grafiky a textu; softvér na rozpoznávanie gest; zariadenia na spracovanie textu; počítačový softvér na vzdelávanie; video akcelerátory; textové procesory; počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); softvér pre virtuálnu realitu; softvér pre umožnenie bezpečných transakcií kreditnými kartami; softvér pre satelitné navigačné systémy; audionahrávky; elektronické databázy nahraté na počítačových médiách; exponované filmy; nahraté digitálne disky s obrazovými záznamami; nahraté digitálne disky so zvukovými záznamami; nahrané magnetické pásky; nahraté magnetické nosiče údajov; elektronické GPS zariadenia; elektronické navigačné nástroje; elektronické navigačné prístroje; GPS prijímače; GPS vysielače; navigačné nástroje; lasery na priemyselné použitie; výrobky očnej optiky; filtre pre optické prístroje; inteligentné okuliare; kontrolné zrkadlá; LED mikroskopy; meniče optických fáz; mikrometrické skrutky do optických prístrojov; nástroje obsahujúce okuláre; optické filtre; optické kondenzory; optické kontrolné zariadenia na priemyselné účely; optické prístroje a nástroje; optické reflektory; optické sklo; optické šošovky; zrkadlá (optika); vymeniteľné objektívy (optika); audiovizuálna technika na výučbu; laboratórne optické prístroje; lasery na vedecké použitie; membrány do vedeckých prístrojov; mikroskopy; objektívy pre mikroskopy; optické hranoly pre mikroskopy; optické metrologické frekvenčné zariadenia; optické pokusné dosky; zrkadlá mikroskopov; audio prijímače; 35mm fotoaparáty; fotoblesky; centrovacie prístroje pre diapozitívy; cievky (fotografia); fotografické clony; clony proti bočnému svetlu na objektívy fotoaparátov; digitálne fotoaparáty; digitálne fotoaparáty na priemyselné účely; digitálne zrkadlovky (DSLR); elektronické zobrazovacie zariadenia; epidiaskopy; exponované fotografické diapozitívy; exponované filmy citlivé na röntgenové lúče (okrem filmov na lekárske účely); filtre UV lúčov na fotografické účely; fotoaparáty; fotoaparáty na okamžitú výrobu obrázkov; fotoaparáty na samovyvolávacie filmy; optické diaľkomery pre fotoaparáty; odkvapkávacie misky (fotografia); ochranné krytky na objektívy fotoaparátov; nosiče tmavých platní (fotografia); fotografické misky; mechový fotoaparát; makrošošovky; leštiace zariadenia na leštenie fotografií; kompaktné digitálne fotoaparáty; kamery s lineárnym obrazovým senzorom; jednorazové fotoaparáty; infračervené kamery; hľadáčiky na fotoaparáty; fotografické prístroje vytvárajúce blesk; fotografické prístroje a zariadenia; exponované filmy; optické uzávery; podvodné kamery; prístroje na záznam obrazu; spúšte uzávierok (fotografia); zväčšovacie prístroje (fotografia); webové kamery; veľkoformátové fotoaparáty; kamery pre priemyselnú televíziu; objektívy pre videokamery; osobné digitálne videorekordéry (PVR); prístroje na reprodukciu obrazu; videokamery; audiovizuálne prijímače; kamery na snímanie z viacerých uhlov; objektívy (optika); zariadenia na zaznamenávanie zvuku a obrazu; optické prijímače; optické vysielače.
42 - Prenájom počítačového hardvéru; prenájom počítačových zariadení; vývoj počítačového hardvéru; udržiavanie webových stránok pre tretie osoby; analýzy počítačových systémov; diagnostikovanie problémov počítačového hardvéru pomocou používania softvéru (technická podpora); diaľkové monitorovanie počítačových systémov; navrhovanie a vývoj bezdrôtových zariadení, nástrojov a vybavenia na prenos údajov; navrhovanie a vývoj periférneho vybavenia počítačov; navrhovanie a vývoj systémov na vkladanie, výstup, spracovanie, zobrazovanie a ukladanie údajov; externé poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií; hĺbková analýza dát (data mining); integrácia počítačových systémov a počítačových sietí; konfigurácia počítačových sietí; navrhovanie a vývoj elektronického databázového softvéru; navrhovanie a vývoj systémov na spracovanie údajov; navrhovanie a vývoj systémov na ukladanie údajov; navrhovanie a vývoj systémov na zobrazovanie údajov; navrhovanie a vývoj systémov na vkladanie údajov; navrhovanie počítačových zariadení a počítačového softvéru určených pre komerčné analýzy a výkazy; navrhovanie a vývoj zariadení pre bezdrôtový prenos údajov; navrhovanie, vytváranie a programovanie webových stránok; poradenské a informačné služby v oblasti periférnych zariadení počítačov; analýzy počítačových systémov; poskytovanie informácií v oblasti návrhu a vývoja počítačového softvéru, systémov a sietí; počítačový výskum; prenájom počítačového softvéru; údržba počítačového softvéru; prenájom počítačov; aktualizovanie počítačového softvéru; prenájom počítačového hardvéru; prispôsobovanie počítačového hardvéru a softvéru; poskytovanie internetových vyhľadávačov; riadenie počítačových projektov v oblasti spracovania elektronických údajov (EDP); služby v oblasti migrácie údajov; správa práv používateľov v počítačových sieťach; počítačové programovanie; správa serverov; vývoj počítačového hardvéru; vývoj a testovanie výpočtových metód, algoritmov a softvéru; výskum v oblasti technológií pre spracovanie údajov; výskum v oblasti počítačovej automatizácie technických procesov; výskum v oblasti počítačovej automatizácie priemyselných procesov; výskum v oblasti počítačovej automatizácie administratívnych procesov; výskum v oblasti informačných technológií; tvorba počítačových programov na spracovanie údajov; vkladanie digitálnych vodoznakov (bezpečnostných prvkov). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Mosaic Shutter 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Photoneo s. r. o.; Jamnického 3, 841 05 Bratislava-Karlova Ves; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  30.10.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.09.2018 9/2018 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2019 2/2019 FG3M
 
POZ 2588-2017
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 31.10.2017 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2588-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 30.10.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 31.10.2017 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.11.2017 Typ Platba
Odpoveď na správu úradu 22.06.2018 Typ Doručené
Sprievodný list 22.06.2018 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.06.2018 Typ Odoslané
výsledok rešerše 12.07.2018 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 18.07.2018 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 03.01.2019 Typ Odoslané
POZ 2588-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku