Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2583-2020
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2583-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.11.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  13.01.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 30, 35, 39, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické, lekárske a zverolekárske prípravky; hygienické výrobky na lekárske použitie; diétne potraviny a diétne látky na lekárske alebo zverolekárske použitie, potraviny pre dojčatá; výživové doplnky pre ľudí a zvieratá; náplasti, obväzový materiál; materiály na plombovanie zubov a na zubné odtlačky; dezinfekčné prípravky; prípravky na ničenie škodcov; fungicídy, herbicídy.
30 - Káva, čaj, kakao a kávové náhradky; ryža, cestoviny a rezance; tapioka a ságo; múka a obilninové výrobky; chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; čokoláda; smotanové zmrzliny, šerbety a ostatné zmrzliny; cukor, med, melasový sirup; droždie, prášky do pečiva; soľ, koreniny, korenie, konzervované bylinky; ocot, omáčky a iné chuťové prísady; konzumný ľad.
35 - Reklama; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce.
39 - Doprava; balenie a skladovanie tovarov; organizovanie ciest.
40 - Recyklácia odpadu; čistenie vzduchu a úprava vody; tlač, tlačenie; konzervovanie potravín a nápojov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.13, 26.11.12, 09.01.05, 27.05.11, 29.01.02, 27.99.14, 27.99.04, 27.99.25, 26.01.20 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, okrová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pekáreň NANDY s.r.o.; Okulka 7/1, 093 01 Vranov nad Topľou 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária Hajduk s. r. o.; Štúrova 101/5, 093 01 Vranov nad Topľou; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 13.01.2021 01/2021 BA3M
 
POZ 2583-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2583-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 11.11.2020 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 11.11.2020 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 11.11.2020 Typ Doručené
1c Plná moc 11.11.2020 Typ Doručené
1d Plná moc 11.11.2020 Typ Doručené
1e Vyjadrenie označenia 11.11.2020 Typ Doručené
1f Vyjadrenie označenia 11.11.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 12.11.2020 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.11.2020 Typ Platba
4 výsledok rešerše 25.11.2020 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.11.2020 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 26.11.2020 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 26.11.2020 Typ Interné listy
8 Oznámenie inde neuvedené 04.02.2021 Typ Doručené
8a Príloha inde neuvedená 04.02.2021 Typ Doručené
9 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 07.04.2021 Typ Doručené
9a Osvedčovacia doložka 07.04.2021 Typ Doručené
9b Plná moc 07.04.2021 Typ Doručené
10 oznámenie o zápise zmeny 08.04.2021 Typ Odoslané
POZ 2583-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 08.04.2021 Advokátska kancelária Hajduk s. r. o. JUDr. Anton Hajduk, advokát
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku