Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2578-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  201374 
(151)  Dátum zápisu  16.12.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  28.08.2021 
(210)  Číslo prihlášky  2578-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  28.08.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  10.09.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.03.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32, 33, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické výťažky z ovocia, príchuti na výrobu nápojov, sirupy na výrobu nápojov, stolové vody, vody ako nápoje.
33 - Víno, alkoholické nápoje.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, reklamná činnosť. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  19.07.01, 25.01.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  priestorová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HUBERT J.E., s.r.o.; Vinárska 137, 926 01 Sereď; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Benčík Ivan, JUDr.; Hlavná 63, P. O. Box 20, 900 86 Budmerice; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  28.08.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 10.09.2002 09/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.03.2003 03/2003 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.10.2006 10/2006 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.10.2006 10/2006 PC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.02.2009 02/2009 PC3M
6 Obnovené ochranné známky 05.12.2011 12/2011 ND3M
7 Obnovené ochranné známky 10.11.2021 21/2021 ND3M
 
POZ 2578-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2578-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 28.08.2001 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 28.08.2001 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 19.09.2001 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.09.2001 Typ Platba
4 odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 05.10.2001 Typ Odoslané
5 Plná moc 30.10.2001 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 05.06.2002 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 05.06.2002 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 15.01.2003 Typ Odoslané
9 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 12.09.2005 Typ Doručené
9a Plná moc 12.09.2005 Typ Doručené
10 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 26.09.2005 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 03.10.2005 Typ Odoslané
12 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 25.05.2006 Typ Doručené
12a Doklad o podniku/podnikateľovi 25.05.2006 Typ Doručené
13 vyžiadanie poplatku 15.06.2006 Typ Odoslané
14 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.06.2006 Typ Platba
15 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 30.06.2006 Typ Odoslané
16 Plná moc 30.06.2006 Typ Doručené
17 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.07.2006 Typ Doručené
18 vyžiadanie poplatku 21.07.2006 Typ Odoslané
19 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.08.2006 Typ Platba
20 dodatok k osvedčeniu OZ 05.09.2006 Typ Odoslané
21 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 18.11.2008 Typ Doručené
21a Plná moc 18.11.2008 Typ Doručené
21b Doklad o prevode 18.11.2008 Typ Doručené
22 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.11.2008 Typ Platba
23 dodatok k osvedčeniu OZ 19.12.2008 Typ Odoslané
24 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 05.08.2011 Typ Platba
25 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 02.08.2011 Typ Doručené
26 dodatok k osvedčeniu OZ 11.10.2011 Typ Odoslané
27 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 04.01.2021 Typ Doručené
28 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 24.09.2021 Typ Doručené
29 vyžiadanie poplatku za obnovu 04.10.2021 Typ Odoslané
30 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 12.10.2021 Typ Platba
31 dodatok k osvedčeniu OZ 22.10.2021 Typ Odoslané
POZ 2578-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 27.09.2005 Belička Ivan, Ing. Slobodníková Alžbeta, JUDr.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.08.2006 Vitis trade, s. r. o. Vitis trade, s. r. o.
3 Prevod majiteľa 14.08.2006 Vitis Pezinok, s. r. o. Vitis trade, s. r. o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 14.08.2006 Belička Ivan, Ing. Belička Ivan, Ing.
5 Prevod majiteľa 11.12.2008 HUBERT J.E., s.r.o. Vitis Pezinok, s. r. o.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 11.12.2008 Benčík Ivan, JUDr. Belička Ivan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku