Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2573-2000
(111)  Číslo ochrannej známky  197931 
(151)  Dátum zápisu  15.01.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  30.08.2020 
(210)  Číslo prihlášky  2573-2000 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.08.2000 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.10.2001 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.04.2002 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Pivo, minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SVĚTÁK 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pivovar Litovel, a. s.; Palackého č. 934, 784 01 Litovel; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Peter Kubínyi SLOVAKIAPATENT; Piaristická 255/9, Trenčín 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  30.08.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.10.2001 10/2001 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.04.2002 4/2002 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 07.12.2010 12/2010 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 01.07.2020 7/2020 ND3M
 
POZ 2573-2000
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
F0011 Popl. za prihlášku 06.09.2000 3 500,00 SKK
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 13.05.2005 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.10.2010 132,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.05.2020 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2573-2000
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
F0011 Popl. za prihlášku Typ Platba
Prihláška OZ - fax 30.08.2000 Typ Doručené
Prihláška OZ 31.08.2000 Typ Doručené
Plná moc 14.09.2000 Typ Doručené
výsledok rešerše 28.06.2001 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 19.07.2001 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.01.2002 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 27.04.2005 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 27.04.2005 Typ Doručené
Výpoveď plnej moci 27.04.2005 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 06.05.2005 Typ Odoslané
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 17.05.2005 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 19.05.2005 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 24.08.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku za obnovu 27.09.2010 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.10.2010 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2010 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 03.01.2020 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 20.04.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku za obnovu 07.05.2020 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 25.05.2020 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 04.06.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 13.06.2022 Typ Doručené
Doklad o prevode 13.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 13.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 15.06.2022 Typ Odoslané
POZ 2573-2000
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 18.05.2005 Slovakiapatent, patentová a známková kancelária, Kubínyi Peter, Bc. PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku