Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2561-2004
(111)  Číslo ochrannej známky  211350 
(151)  Dátum zápisu  09.09.2005 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  18.08.2014 
(210)  Číslo prihlášky  2561-2004 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.08.2004 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.06.2005 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.12.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Sprostredkovanie obchodnej činnosti s tovarom.
39 - Nákladná doprava, sprostredkovanie nákladnej dopravy, pozemná preprava listín a zásielok, skladovanie a doručovanie tovaru, kuriérske služby, nakladanie, sprostredkovanie a zasielanie nákladov, nákladná doprava (kamiónová), osobná doprava, informácie o doprave, autobusová doprava, rezervácia dopravy, automobilová preprava. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  VIETOR 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  VIETOR, s.r.o.; Fraňa Kráľa 288, 032 03 Liptovský Ján; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  GELE, Patentová, známková, oceňovacia a súdno-znalecká kancelária, Gruber Dalibor, Ing.; Humenská 29, 040 11 Košice; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.08.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.06.2005 6/2005 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.12.2005 12/2005 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 01.04.2015 4/2015 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 01.04.2015 4/2015 ND3M
 
POZ 2561-2004
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.08.2004 3 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.11.2014 7,00 EUR
29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 25.11.2014 266,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 05.03.2015 7,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2561-2004
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.08.2004 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Plná moc 18.08.2004 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.08.2004 Typ Platba
3 výsledok rešerše 11.03.2005 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 29.03.2005 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.10.2005 Typ Odoslané
6 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 26.11.2014 Typ Platba
7 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.11.2014 Typ Platba
8 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.11.2014 Typ Doručené
8a Doklad o podniku/podnikateľovi 21.11.2014 Typ Doručené
9 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 21.11.2014 Typ Doručené
10 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 21.11.2014 Typ Doručené
10a Plná moc 21.11.2014 Typ Doručené
10b Výpoveď plnej moci 21.11.2014 Typ Doručené
11 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 18.02.2015 Typ Doručené
12 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 09.03.2015 Typ Platba
13 oznámenie o obnove OZ iným subjektom 10.03.2015 Typ Odoslané
14 dodatok k osvedčeniu OZ 27.04.2015 Typ Odoslané
POZ 2561-2004
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 09.03.2015 VIETOR, s.r.o. VIETOR, s. r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 09.03.2015 GELE, Patentová, známková, oceňovacia a súdno-znalecká kancelária, Gruber Dalibor, Ing. Trnovský Milan, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku