Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 255-2004
(111)  Číslo ochrannej známky  210289 
(151)  Dátum zápisu  11.07.2005 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  02.02.2014 
(210)  Číslo prihlášky  255-2004 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.02.2004 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.04.2005 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.10.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 39, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Mrazené ovocie a zelenina, mrazené ovocné zmesi, mrazené zeleninové zmesi a kuchynské polotovary z nich vyrobené.
39 - Skladovanie tovarov a polotovarov.
40 - Zmrazovanie tovarov a polotovarov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.19, 26.01.04, 26.01.24 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MRAZIARNE a. s. Sládkovičovo; Košútska 1342, 925 21 Sládkovičovo; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  02.02.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.04.2005 04/2005 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.10.2005 10/2005 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 02.12.2013 12/2013 ND3M
 
POZ 255-2004
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 255-2004
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 02.02.2004 Typ Doručené
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 02.02.2004 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 02.02.2004 Typ Doručené
1c Plná moc 02.02.2004 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.02.2004 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.11.2004 Typ Odoslané
4 Zoznam tovarov a služieb (SR) 13.12.2004 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 20.12.2004 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.01.2005 Typ Odoslané
7 Zoznam tovarov a služieb (SR) 21.01.2005 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie POZ 25.01.2005 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.07.2005 Typ Odoslané
10 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 26.08.2013 Typ Doručené
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.09.2013 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 24.10.2013 Typ Odoslané
13 Výpoveď plnej moci 17.04.2020 Typ Doručené
14 všeobecný referátnik 19.05.2020 Typ Odoslané
15 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 09.03.2021 Typ Doručené
15a Sprievodný list 09.03.2021 Typ Doručené
15b Plná moc 09.03.2021 Typ Doručené
16 dodatok k osvedčeniu OZ 09.04.2021 Typ Odoslané
POZ 255-2004
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 18.05.2020 Patentová a známková kancelária, Kováčik Štefan, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 08.04.2021 inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku