Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2547-2004
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2547-2004 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.08.2004 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  02, 16, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  02 - Alumíniové farby; anilínové farby; annotto [farbivo]; antikorózne mazivá; auramín; azbestové farby; badižón; baktericídne náterové farby; kanadský balzam; roztok na bielenie; bieloba olovnatá; bieloby [ako farbivá a farby]; bronzové laky; bronzový prášok; čerň [farbivá a farby]; nátery na dechtová plsť [farby]; farbiarske drevo; farbivá na drevo; konzervačné oleje na drevo; konzervačné prípravky na drevo; moridlá na drevo; emailové farby; emaily [laky]; emeulzie (strieborné -) (pegament); farba na kožu; garbiarska farba; tlačiarenská farba; farbivá pre likéry; farbivá pre maslo; farbivá pre nápoje; farbivá pre pivo; potravinárske farbivá; sladové farbivá; farbivá; farbivo červca neopálového; farby na keramiku; farby na obuv; baktericídne farby; emailové farby; ohňovzdorné farby; riedidlá na farby; spojivá na farby; spojivá na farby; zahusťovače farby; farby; nátery; farebné papiere na farbenie veľkonočných vajec; fermeže; fixatívy na vodové farby; fixatívy [laky]; fólie (kovové-) pre maliarov, dekoratérov, polygrafov a umelcov; strieborné fólie; garbiarske farby; git; glazúry [farby, laky]; glejové farby; glejoživice; glieda, oxid olovnatý; gumiguta na maľovanie; hliníkový prášok na farbenie; prípravky proti hrdzi; indigo [farbivo]; japonská čerň; japonský čierny lak; kalfúna; karamel, kulér [potravinové farbivo]; karbónová čerň [pigment]; karbonyl [konzervačný prostriedok na drevo]; karmínová červeň [ farbivo z červca neopálového]; kopal; koralová fermež; kovové fólie pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov; kovy vo forme práškov pre maliarov, dekoratérov a umelcov; kovy vo forme práškov pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov; moridlá a farbivá na kožu; kreozot na konzervovanie dreva; kurkuma [farbivo]; riedidlo na laky; laky; lampová čerň [pigment]; lesklice na keramiku; prípravky proti matneniu kovov; mínium; modridlá [farbivá alebo farby]; náplne do tlačiarní a kopírovacích prístrojov [tonery]; nátery na strešné krytiny; nátery zabraňujúce nánosom a usadeninám; ochranné nátery na podvozky automobilov; ochranné pásky proti korózií; ochranné prípravky na kovy; oleje na konzervovanie dreva; antikorozívne oleje; konzervačné oleje na drevo; olovená oranž; olovnatá bieloba; oxid kobaltitý [farbivo]; oxid olovnatý [glieda]; oxid titaničitý [pigment]; oxid zinočnatý [zinková beloba-pigment]; pigmenty; keramická platinová farba; platinové lesky na keramiku; ochranné nátery podvozky vozidiel; pojivá do farieb; bronzový prášok [farba]; hliníkový prášok pre maliarov, umelcov a dekoratérov; protikorózne oleje; ochrané protikorózne prípravky; riedidlá pre farby; riedidlá pre laky; sadze [farbivo]; šafran [farbivo]; sandarak; šelak; sienna [hlinka]; sikatívy na vysúšanie farieb; sklársky tmel; sladové farbivá; sladový karamel [potravinárske farbivo]; spojivá na farby; strieborné emulzie (pigmenty); strieborné pasty; strieborné prášky; strieborný prášok; striebrenka na keramiku; striebro vo forme pasty; sumách do lakov a politúr; terpentín [riedidlo na farby]; tlačiarenské farby [atrament]; tlačiarenské pasty [farby]; tlačiarska farba na gravírovanie; náterový tmel; sklársky tmel; moridlá na usne; ustaľovacie prípravky na vodové farby; vodové náterové farby; vosky [prírodné živice]; výťažky z farbiarskeho dreva; zahusťovače do farieb; základné náterové farby; základný ochranný náter na podvozky automobilov; prírodné živice [surovina]; živičné [bitumenové ] laky; žlté drevo [ako farbivo]; značkovací atrament na zvieratá; značkovacia farba pre zvieratá.
16 - Adresné štítky do adresovacích strojov; strojčeky na tlačenie adresy; akvarely; bytové akváriá; albumy; architektonické modely; aritmetické tabuľky; atlasy; atramentová tyčinka; atrament, tuš; baliace materiály na báze škrobu; baliaci papier; biologické vzorky na použitie v mikroskopii [učebné materiály]; blahoprajné karty; rozmnožovacie blany; bridlice [na kreslenie]; bridlicové tabuľky; brožované knihy, brožúry; bublinové obaly z plastických materiálov [na balenie]; poklopy na bytové akvária; časopisy [periodiká]; ceruzky; vytlačené cestovné poriadky; chromolitografy [polygrafia]; cievky s farbiacimi páskami [ako kancelárska potreba]; cifry [znaky]; cigarové pásky; čínsky tuš; dátumové pečiatky; kancelárska pomôcka na dávkovanie lepiacej pásky; jednorázové detské plienkové nohavičky z papiera alebo buničiny; diagramy; dierkovacie karty pre žakarové stroje; dierovačky; drevitý papier; držiaky na kriedu; držiaky na písacie potreby; etikety, s výnimkou textilných; krabice s farby, ako školské pomôcky; farebné pásky; figuríny z papierovej drviny; filtračný papier; filtre (papierové- na kávu); fólie z regenerovanej celulózy na balenie; umelohmotné fólie na balenie; umelohmotné priľnavé naťahovacie fólie na paletizáciu; formuláre; fotografie; zariadenia na fotomontáže; frankovacie stroje; galvanotypy [polygrafia]; zemské glóbusy; glutín [kancelárske lepidlo alebo lepidlo pre domácnosť]; grafické znaky; grafické zobrazenie; grafiky; papierové gule; guličky do guličkových pier; gumené pásky na kancelárske účely; gumičky [kancelárska potreba]; gumové plátno [papiernictvo]; gumy na gumovanie; gumy [lepidlá] na kancelárske účely alebo pre domácnosť; hárky papiera; hektografy; histologické rezy ako učebné pomôcky; hroty pier; hroty pier zo zlata; kalamáre; kalendáre; litografický kameň; kancelárske dierkovače; kancelárske potreby, s výnimkou nábytku; kancelárske svorky; predmety z kartónu; kartón, lepenka; kartotékové lístky; katalógy; papierové; knihárske kostice; knihárske nite; knihárske plátno; knihárske súkno; kníhviazačský materiál; knihy; knižné záložky; komiksy; kopírovacie ihly na rysovanie alebo kreslenie; kopírovacie zariadenia; navaľovacie hárky na kopírovacie zariadenia; korekčný atrament; tekuté korektory [kancelárske potreby]; papierové kornuty; kovové úchytky na kartotečné lístky; krabice na klobúky z lepenky; krajčírska krieda; kreditné karty, neelektrická kresliaci uhle; krieda na písanie; krieda na značenie; litografická krieda; krivítka; kružidlá na kreslenie; ozdobné kvetináče z papiera; lamínovačky, plastové obaľovače dokumentov ako kancelárska potreba; knihárske látky;lepenkové alebo papierové krabice; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; lepenkové platne [papiernický tovar]; lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti; leptaný štočok; lístky; listový apoir; litografické dosky; litografie; makety; maliarske plátna; maliarske štetce; maliarske stojany; mapy; geografické mapy; materiály na pečatenie; vrecká na varenie do mikrovlné rúry; mištičky na vodové farby; modelovací íl; modelovacie materiály; modelovacie pasty; modelovacie vosky, s výnimkou dentálnych; mramorovacie hrebene [potreby pre umelcov]; nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; nálepky, lepiace štítky; náprstky na ochranu pred zranením; násadky na perá; násady na ceruzky; navaľovacie platne do kopírovacích strojov; navaľovacie platne do kopírovacích zariadení; navlhčovadlá [kancelárske pomôcky]; noviny; nože na papier [kancelárske pomôcky]; obálkovacie stroje pre kancelárie; obálky [papierenský tovar]; obaly na doklady; obaly na mliečne výrobky, papierové; papierové obaly na spisy; obaly [papierenský tovar];obežníky; obrazy; obrazy [maľby], zarámované aj nezarámované; papierové obrúsky; papierové obrúsky na odstraňovanie make-upu; obrúsky [papierové prestieranie]; papierové obrusy; obtlačky; oceľové písmená; olejotlače; operadlá na ruky pre maliarov; orezávacie strojčeky na ceruzky [elektrické aj neelektrické]; otvárače na listy; ozdobné kvetináče z papiera; oznámenia [papiernícky tovar]; paginovačky; palety pre maliarov; pantografy [rysovacie pomôcky]; papier do registračných strojov; papier do skríň [parfumovaný alebo neparfumovaný]; papier pre elektrokardiogramy; papeir Xuan [ na čínsku kaligrafiu a čínske maľby]; papierníky tovar; papierová kaša [drvina]; papierové gule; papierové pásky; papierové pásky a karty na zaznamenávanie počítačových programov; papierové podložky pod poháre; papierové spinky; papier; parafínový papier; paragóny; papierové pásky a karty na zaznamenávanie počítačových programov; pásky do písacích strojov; pásky do tlačiarní k počítačom; papierové pásky; pečiatky; pečiatky s adresou; perá na tabule, nie elektrické; perá [kancelárske potreby]; peračníky, puzdra na perá; pergamenový papier; periodiká; pijaky; písacie potreby; písacie stroje [elektrické aj neelektrické]; písmená; plagáty; planogramy; plány; plastické hmoty na modelovanie; plátna na knihárske účely; plniace perá; počítacie tabuľky; papierové pásky a štítky na zaznamenávanie počítačové programy; papierové podbradníky; podložky na písanie; podnosy na listy; podnosy na rozdeľovanie a počítanie mincí; pečiatkovacie podušky; pohľadnice; poklopy na bytové akvária; poriadače [kancelárske obaly]; poriadače šanóny [na voľné listy]; portréty; poštové hracie hohľadnice; poštové známky; písacie potreby [súpravy na písanie]; poznámkové zošity; rysovacie pravítka; pravítka [uholníky, príložníky]; pretlače; priesvitky [papiernícky tovar]; priesvitný papier [pauzovací]; papierové prikrývky na stôl; príložníky; rysovacie príložníky; pripináčiky; príručky; prospekty; publikácie; pútače z papiera alebo lepenky; puzdrá na pasy; puzdra na pečiatky; puzdra na šablóny a formy; puzdrá na šekové knižky; papier do rádiogramu; zariadenia na rámovanie fotografií; razúrovacie [vymazávacie] papieriky [kancelárska pomôcka]; grafické reprodukcie; rezačky na papier; ročenky; ružence; rydlá [rycie ihly]; rysovacie dosky; rysovacie perá; rysovacie pomôcky; rysovacie potreby; rysovacie súpravy; rytecké dosky; rytiny; šablóny; gumovacie šablóny; plné šablóny, patróny; sádzacie rámy [polygrafia]; sádzadlá [polygrafia]; sadzobnice [polygrafia]; samolepky pre domácnosť a na kancelárske účely; skicáre; školská tabuľa; školské potreby; škrabky na kancelárske účely; skrinky na kancelárske potreby; škrobové lepidlá pe domácnosť a kancelárske účely; spevníky; spinky na papier; kancelárske spinky; papierové spinky; spisové oblay [poriadače]; perové spony; steatit [krajčírska krieda]; štetce; adresné štítky do adresovacích strojov; štítky [papierové nálepky]; štočky s adresami; štočky s adresou; stojany na fotografie; stojany na pečiatky; stojany na perá a ceruzky; maliarske stojany; stolové prestieranie z papiera; strieborný papier; kníhviazačské stroje a prístroje [kancelárske]; strúhadlá na ceruzky (orezávadlá) [elektrické aj neeelektrické]; svietivý papier; tabule na zapichovanie oznamov; aritmetické tabuľky; papierové alebo kartónové tabuľky; bytové teráriá; tlač [rytiny]; tlačené časové plány a harmonogramy; tlačiace pásy, s výnimkou textilných; neelektrická tlačiareň kreditných kariet; tlačiarenský lis; prenosné tlačiarničky [kancelárska pomôcka]; tlačivá; ; tlačové reglety; tlačové znaky tlačové znaky; toaletný papier; trhacie kalendáre; tuby z kartónu; tuhy do ceruziek [verzatiliek]; účtovné knihy; úderníky písacích strojov; uhľový, kopírovací papier; umelecké litografie; umelohmotné fólie na balenie; umelohmotné fólie, naťahovacie na paletizáciu; útržkové bloky; valce do písacích strojov; maliarske valčeky; väzby na knihy; verzatilky; vinetovacie strojčeky; viskózové fólie na obalovanie; viváriá; vodové farby; mištičky na vodové farby; pečatný vosk; vrecia z papiera alebo plastických materiálov; vrecká do mikrovlných rúr; vrecká na odpadky z papiera alebo plastických materiálov; vrecká na odpadky z papiera alebo plastov; vrecká z papiera alebo plastických materiálov; papierové vreckovky; výšivkové vzory; vyučovacie pomôcky, s výnimkou prístrojov a zariadení; vyzina [želatína] na kancelárske účely a pre domácnosť; vzory na kopírovanie; vzory na šitie; vzory na výrobu odevov; záložky, stužky do kníh; papierové zástavy; zemepislné mapy; zinkografické štočky; zošity; zošívačky [kancelárske pomôcky]; zotierače tabúľ [špongie]; zoznamy.
35 - Administratívna správa hotelov; reklamné agentúry; analýzy nákladov; aranžovanie výkladov; príprava a vyhotovenie daňové priznania; dražby; odhady lesného drevo; hospodárske, ekonomické predpovede; spravovanie hotely; informácie v počítačových súboroch; obchodné alebo podnikateľské informácie; komerčné informačné kancelárie; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; klasifikovanie alebo zatrieďovanie vlny; pomoc pri riadení komerčných a priemyselných podnikov; komerčné informačné kancelárie; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov atď.; lepenie plagátov; marketingové štúdie; príprava - mzdy a výplatné listiny; nábor zamestnancov; analýzy - nákupné ceny, veľkoobchodné ceny; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodné alebo podnikateľské informácie; profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; obchodný manažment v oblasti umenia; oceňovanie alebo odhady lesného dreva [nezoťatého]; oceňovanie obchodných podnikov; oceňovanie vlny; odhady alebo oceňovanie dreva v lese [nezoťatého]; odkazovacie telefónne služby [pre neprítomných predplatiteľov]; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav pre obchodné a reklamné účely; personálne poradenstvo; písanie na stroji; určovanie polohy prepravných vozňov pomocou počítačov; zbieranie údajov do počítačovej databázy; zoraďovanie údajov v počítačovej databáze; oceňovanie a odhady v oblasti podnikania; podpora predaja [pre tretie osoby]; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo pri vedení podnikov; poradenstvo v obchodnej činnosti; posudzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie práce; prenájom predajné automaty; zabezpečovanie predplácanie novín a časopisov; zaobstarávanie predplatné pre tretie osoby; hospodárske alebo ekonomické predpovede; predvádzanie tovaru; predvádzanie [služby modeliek] na reklamné účely a podporu predaja; služby týkajúce sa premiestňovanie prevádzok a podnikov; prenájom kancelárskych strojov a zariadenia; prenájom kopírovacích strojov; prenájom predajných automatov; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; prepisovanie; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; príprava inzertných sĺpcov; reklama; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklamné agentúry; reklamné materiály zákazníkom [letáky, prospekty, tlačivá, vzorky]; reklamné materiály (vydávanie a aktualizovanie-); reklamné oznamy; prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné služby; uverejňovanie reklamných textov; reprografia dokumentov; revízia účtov; riadenie obchodných alebo priemyselných podnikov; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenie; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); rozširovanie vzoriek; sekretárske služby; spracovanie textov; stenografia; televízna reklama; testovanie psychologické za účelom výberu; spracovanie textov; účtovníctvo; určovanie polohy nákladných vozňov počítačom; vedenie kartoték v počítači; vedenie účtovných kníh; výber osôb pomocou psychologických testov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch [pre zákazníkov]; vylepovanie plagátov; vzťahy s verejnosťou [prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím]; zabezpečovanie novinového predplatného [pre predplatiteľov]; zaslanie reklamných materiálov zákazníkom; zásobovacie služby pre tretie osoby [nákup tovarov a služie pre iné podniky]; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Bývanie a Stavanie 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Albert Michal; Starohorská 60, 974 11 Banská Bystrica; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2547-2004
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 31.08.2004 3 500,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2547-2004
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Zoznam tovarov a služieb (SR) 16.08.2004 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 16.08.2004 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.09.2004 Typ Platba
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 06.09.2004 Typ Odoslané
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 27.04.2005 Typ Odoslané
rozhodnutie o zamietnutí POZ (s vyjadrením) 07.07.2005 Typ Odoslané
POZ 2547-2004
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku