Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 25392
(111)  Číslo ochrannej známky  154941 
(151)  Dátum zápisu  30.11.1961 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  07.11.2021 
(210)  Číslo prihlášky  25392 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.11.1961 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  08 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  08 - Holiace strojčeky a holiace žiletky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gillette U. K. Limited; The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 OXP; GB 
(740)  Zástupca (-ovia)  AK Štros Kusák Čermák, Štros David, JUDr.; Panenská 29, 811 03 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Obnovené ochranné známky 07.01.2002 01/2002 ND3M
2 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.11.2009 11/2009 TC3M
3 Obnovené ochranné známky 03.02.2012 02/2012 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 07.12.2021 23/2021 ND3M
 
POZ 25392
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 25392
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o obnovu 09.02.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.02.2001 Typ Platba
3 dodatok k osvedčeniu OZ 19.11.2001 Typ Odoslané
4 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.07.2009 Typ Doručené
4a Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 27.07.2009 Typ Doručené
5 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.07.2009 Typ Platba
6 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 29.07.2009 Typ Platba
7 Avízo o platbe 29.07.2009 Typ Doručené
8 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.08.2009 Typ Doručené
8a Plná moc 26.08.2009 Typ Doručené
8b Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 26.08.2009 Typ Doručené
8c Výpoveď plnej moci 26.08.2009 Typ Doručené
9 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.08.2009 Typ Platba
10 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 28.08.2009 Typ Platba
11 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.08.2009 Typ Doručené
11a Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 28.08.2009 Typ Doručené
11b Plná moc 28.08.2009 Typ Doručené
12 všeobecný referátnik 22.09.2009 Typ Odoslané
13 dodatok k osvedčeniu OZ 23.09.2009 Typ Odoslané
14 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 11.10.2011 Typ Doručené
14a Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 11.10.2011 Typ Doručené
14b Oznámenie 11.10.2011 Typ Doručené
15 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 17.10.2011 Typ Doručené
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 31.10.2011 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 09.01.2012 Typ Odoslané
18 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 15.03.2021 Typ Doručené
19 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 21.10.2021 Typ Doručené
19a Plná moc 21.10.2021 Typ Doručené
20 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 03.11.2021 Typ Platba
21 dodatok k osvedčeniu OZ 24.11.2021 Typ Odoslané
POZ 25392
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.09.2009 Gillette U. K. Limited Gillette U. K. Limited
2 Zápis alebo zmena zástupcu 21.09.2009 AK Štros Kusák Čermák, Štros David, JUDr. inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku