Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 25376
(111)  Číslo ochrannej známky  150863 
(151)  Dátum zápisu  05.01.1952 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  05.01.2012 
(210)  Číslo prihlášky  25376 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.01.1952 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  0, 22, 23, 24 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - (22,23,24) Nite zo živočíšnych vlákien, umelý hodváb (pradený), priadza z umelého hodvábu, miešaná bavlna, zrnitá priadza, berlínska priadza, knihárska priadza, priadza z ťavej srsti, nite z mykanej vlny, priadza z mykanej vlny, ramiové nite (z čínskej žihľavy), ramiová priadza (z čínskej žihľavy), kokosová priadza, nite z kolódiových vlákien, kolódiová priadza, nite z česanej vlny, jednoduché nite z česanej vlny a trojpramenné, tvistované (točené), nite z česanej vlny, ozdobné nite z česanej vlny, pletacia bavlna, šijacia bavlna, pradená bavlna, člnková bavlna, tvistovaná bavlna, bavlna na miešanie, šijacie bavlnené nite na vretenách, surové bavlnené nite, tvistované bavlnené nite, nebielené bavlnené nite, bavlnené nite navinuté, bielené bavlnené nite na vyšívanie, farebné bavlnené nite jednopriadzové, bavlnené nite jednopramenné, bavlnené nite v pradenách, jednoduché bavlnené nite na tkanie, bavlnené nite z umelých hodvábov, bavlnená vlna, bavlnená priadza, nite na čipkové práce, nite na háčkovanie, stehovačky, rajčia priadza, hodváb na háčkovanie, nite na háčkovanie, čipkové nite, nite zo živočíšnych vlákien, priadza z vlákien, vlnená priadza, jednoduché nite zo zadného hodvábu, tvistované nite zo zadného hodvábu, nite zo zadného hodvábu s niekoľkými prameňmi, priadza z kozej srsti, priadza z trávnatej drviny, priadza zo srstí, konopné nite, konopná priadza, jutové nite, jutová priadza, pletacia bavlna, pletacia vlna, pletacia priadza, vlnené nite, vlnená priadza, vlnená priadza tvistovaná, lesklá priadza, priadza Merino, priadza Mossi (šedivníková drvina), priadza Mungo, mušelínová priadza, netvistovaný alebo jednoducho tvistovaný umelý hodváb z nitrocelulózy, priadza Piassava, pyroxylínová priadza, ramiové nite (z čínskej žihľavy), ramiová priadza (z čínskej žihľavy), plachtová priadza, šijacia vlna, šijací hodváb, bavlnené šijacie nite na vretenách, šijacie nite, priadza z handroviny, krajčírske nite.
22 - Neuvedené
23 - Neuvedené
24 - Neuvedené 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.16, 14.01.16 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  J. & P. COATS, LIMITED; 1 George Square, Glasgow G2 1AL; GB 
(740)  Zástupca (-ovia)  Bezák, Hörmannová, Tomeš, Patentová a známková kancelária, Bezák Marián, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  05.01.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Obnovené ochranné známky 04.04.2002 04/2002 ND3M
2 Obnovené ochranné známky 02.03.2012 03/2012 ND3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.06.2012 06/2012 TC3M
 
POZ 25376
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 25376
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 07.01.2002 Typ Doručené
2 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 11.01.2002 Typ Doručené
3 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.01.2002 Typ Platba
4 dodatok k osvedčeniu OZ 20.02.2002 Typ Odoslané
5 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 04.01.2012 Typ Doručené
6 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.01.2012 Typ Platba
7 dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2012 Typ Odoslané
8 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.03.2012 Typ Platba
9 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.03.2012 Typ Doručené
9a Doklad 06.03.2012 Typ Doručené
9b Plná moc 06.03.2012 Typ Doručené
10 dodatok k osvedčeniu OZ 09.05.2012 Typ Odoslané
11 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 11.05.2021 Typ Doručené
12 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 25.11.2021 Typ Doručené
12a Plná moc 25.11.2021 Typ Doručené
13 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 25.11.2021 Typ Doručené
14 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.11.2021 Typ Platba
POZ 25376
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa J. & P. Coats, Limited
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 17.04.2012 J. & P. COATS, LIMITED J. & P. Coats, Limited
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku