Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 25331
(111)  Číslo ochrannej známky  101507 
(151)  Dátum zápisu  16.11.1921 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  16.11.2021 
(210)  Číslo prihlášky  25331 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.11.1921 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  0, 24, 25 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - (24,25) Pletený tovar a spodné oblečenie vyrobené z pleteniny a textilných látok v súpravách po jednom, dvoch a troch kusoch pre mužov, ženy a deti.
24 - Neuvedené
25 - Neuvedené 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Perry Ellis International Europe Limited; Olympic House, Pleasants Street, Dublin 8; IE 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Jiří ČERMÁK; Mudroňova 51, 811 03 Bratislava 3; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  16.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.12.2003 12/2003 PC3M
2 Obnovené ochranné známky 02.12.2003 12/2003 ND3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.02.2004 02/2004 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 04.01.2012 01/2012 ND3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.03.2020 03/2020 PC3M
6 Obnovené ochranné známky 07.12.2021 23/2021 ND3M
 
POZ 25331
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 25331
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 15.10.2001 Typ Doručené
2 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 17.10.2001 Typ Doručené
3 Plná moc 26.02.2002 Typ Doručené
4 vyžiadanie poplatku 28.02.2002 Typ Odoslané
5 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.03.2002 Typ Platba
6 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 08.03.2002 Typ Odoslané
7 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 07.05.2002 Typ Doručené
8 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 11.07.2002 Typ Doručené
9 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 17.07.2002 Typ Platba
10 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 03.09.2002 Typ Doručené
11 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 19.09.2002 Typ Platba
12 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 06.11.2002 Typ Doručené
13 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 19.11.2002 Typ Platba
14 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 08.01.2003 Typ Doručené
15 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 22.01.2003 Typ Platba
16 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 10.03.2003 Typ Doručené
17 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 21.03.2003 Typ Platba
18 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 09.05.2003 Typ Doručené
19 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 15.05.2003 Typ Platba
20 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 09.07.2003 Typ Doručené
21 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 14.07.2003 Typ Platba
22 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 11.09.2003 Typ Doručené
23 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 19.09.2003 Typ Platba
24 dodatok k osvedčeniu OZ 24.10.2003 Typ Odoslané
25 Doklad o prevode/prechode 10.10.2003 Typ Doručené
26 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.10.2003 Typ Doručené
27 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.10.2003 Typ Platba
28 dodatok k osvedčeniu OZ 17.12.2003 Typ Odoslané
29 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 10.11.2011 Typ Doručené
30 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 10.11.2011 Typ Doručené
30a Plná moc 10.11.2011 Typ Doručené
31 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.11.2011 Typ Platba
32 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 16.11.2011 Typ Platba
33 dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2011 Typ Odoslané
34 Žiadosť o zápis prevodu 11.12.2019 Typ Doručené
34a Plná moc 11.12.2019 Typ Doručené
34b Doklad o prevode 11.12.2019 Typ Doručené
35 Doplnenie materiálov 16.12.2019 Typ Doručené
35a Doklad o prevode 16.12.2019 Typ Doručené
36 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.12.2019 Typ Platba
37 dodatok k osvedčeniu OZ 04.02.2020 Typ Odoslané
38 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 22.03.2021 Typ Doručené
39 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 19.05.2021 Typ Doručené
39a Príloha inde neuvedená 19.05.2021 Typ Doručené
39b Plná moc 19.05.2021 Typ Doručené
39c Sprievodný list 19.05.2021 Typ Doručené
40 dodatok k osvedčeniu OZ 18.06.2021 Typ Odoslané
41 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 02.11.2021 Typ Doručené
41a Plná moc 02.11.2021 Typ Doručené
42 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 05.11.2021 Typ Platba
43 dodatok k osvedčeniu OZ 25.11.2021 Typ Odoslané
POZ 25331
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 23.09.2003 Supreme International Corporation Munsingwear Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware
2 Zápis alebo zmena zástupcu 24.09.2003 ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 25.11.2003 Perry Ellis International, Inc. Supreme International Corporation
4 Zápis alebo zmena zástupcu 21.11.2011 FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing. ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.
5 Prevod majiteľa 03.02.2020 Perry Ellis International Europe Limited Perry Ellis International, Inc.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 03.02.2020 FAJNOR IP s.r.o. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
7 Zápis alebo zmena zástupcu 18.06.2021 JUDr. Jiří ČERMÁK FAJNOR IP s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku