Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 253-2022
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  253-2022 
(220)  Application Date  07.02.2022 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 16, 35, 36, 38, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Prístroje pre záznam, prevod a/alebo reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo údajov; počítačový hardware, firmware a software; časti a súčasti počítačov; nahratý alebo sťahovateľný softvér na počítačové hry; software pre elektronické hry alebo pre prístroje určené pre zábavu; zvukové a video nahrávky; exponované kinematografické a fotografické filmy; disky, pásky, kazety, karty a iné záznamové médiá s možnosťou prevzatia, pre záznam zvukových nahrávok, video nahrávok, údajov, obrazu, hier, grafiky, textov, programov a informácií; telekomunikačné prístroje; časti a súčasti prístrojov a nástrojov na nahrávanie, prenos, reprodukciu alebo spracovanie zvuku, obrazu alebo údajov; častia súčasti záznamových médií s možnosťou prevzatia; časti a súčasti telekomunikačných prístrojov.
16 - Tlačené publikácie; časopisy; periodiká; noviny; knihy.
35 - Podpora predaja pre tretie osoby v oblasti certifikácie výrobkov; reklama v oblasti certifikácie výrobkov; poradenské služby v oblasti organizácie a ekonomiky podnikania; spracovanie údajov z oblasti certifikácie, skúšobníctva, normalizácie, merania a kontroly; zoraďovanie údajov v počítačových databázach z oblasti certifikácie, skúšobníctva, normalizácie, merania a kontroly; zbieranie údajov do počítačových databáz v oblasti certifikácie výrobkov a služieb; zoraďovanie údajov v počítačových databázach v oblasti certifikácie výrobkov a služieb; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach v oblasti certifikácie výrobkov a služieb; hodnotenie v oblasti obchodného manažmentu odborných podnikov vrátane vykonávania týchto služieb v počítačových databázach a /alebo prostredníctvom internetu; hodnotenie výrobkov alebo služieb týkajúce sa vzťahu medzi ich ekonomickým a technicko-kvalitatívnym používaním či užívaním; obchodná správa internetového trhu v odbore certifikácie a vo vzťahu k hodnoteniu firiem a podnikov; obchodné poradenstvo pre podniky prostredníctvom internetu; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie údajov v počítačových databázach (pre tretie osoby); reklama; podpora predaja (pre tretie osoby); marketing; reklama on-line na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného priestoru po sieti pre tretie osoby; aktualizácia reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prenájom reklamných plôch; služby riadenia údajov v počítačových databázach; spracovávanie, kompilácie, analýza a vyhodnocovanie údajov v počítačových databázach; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; kancelárske práce; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; systemizácia údajov v počítačových databázach; poskytovanie informácií, poradenstva a konzultácií v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu.
36 - Spracovanie platieb prostredníctvom internetu (finančné služby); služby elektronických platieb (finančné služby); sprostredkovanie na burze cenných papierov; sprostredkovanie finančných služieb vzťahujúcich sa k obchodu s cennými papiermi, akciami, obligáciami, opciami a ďalším cenným papierom; burzové maklérstvo; sprostredkovanie obchodu s nehnuteľným majetkom; poskytovanie informácií, poradenstva a konzultácií v oblasti služieb uvedených v triede 36 tohto zoznamu.
38 - Telekomunikačné služby; smerovacie a spojovacie služby pre telekomunikácie; šírenie informácií prostredníctvom internetu a bezdrôtových, káblových, satelitných sietí; elektronický prenos údajov v počítačových sieťach a internete; komunikačné služby prostredníctvom internetu, vonkajších a vnútorných sietí; počítačová komunikácia; elektronický prenos údajov prostredníctvom počítačov; elektronický prenos údajov na zákazku (za odplatu); prenos elektronickej pošty; prenájom telekomunikačných prístrojov a zariadení pre prenos údajov; komunikácia prostredníctvom sietí vláknovej optiky; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; komunikácia prostredníctvom rádia; komunikácia prostredníctvom telefónu; počítačom riadený prenos dát a obrazu; poskytovanie prístupu do globálnych, svetových a lokálnych počítačových sietí a internetu; poskytovanie interaktívnych on-line vývesiek pre prenos odkazov medzi počítačovými užívateľmi; informácie, poradenstvo a konzultácie vzťahujúce sa k vyššie uvedeným službám.
42 - Služby v oblasti certifikácie; certifikačná činnosť; certifikácia výrobkov a služieb; systém hodnotenia kvality výrobkov a služieb; navrhovanie systémov hodnotenia kvality výrobkov a služieb; kontrola, inšpekcia, testovanie, skúšanie a uskutočňovanie certifikačných auditov; vyhodnocovanie a preverovanie výrobkov a služieb; vydávanie a udeľovanie certifikátov; tvorba pravidiel a noriem pre certifikáciu; informácie z oblasti certifikácie; poskytovanie certifikačných údajov; štúdie technických projektov; expertízy (inžinierske práce); skúšobníctvo; nezávislá kontrola kvality výrobkov a služieb; návrh, tvorba, technická správa a údržba webových stránok, portálov a aplikácií vrátane multimediálnych a 3D aplikácií (pre tretie osoby); návrh, vytváranie a modelovanie 3D animácií (grafické dizajnérstvo); navrhovanie a tvorba informačných databáz, elektronických časopisov, periodík, kníh, multimediálnych dokumentov, prezentácií a katalógov (grafické dizajnérstvo); tvorba interaktívnych a grafických počítačových programov; počítačové animácie a vizualizácie (grafické dizajnérstvo); tvorba, programovanie a technická správa systémov pre obsluhu zákazníkov prístupných po internete; navrhovanie, tvorba, inštalácia, aktualizácia a správa počítačového softwaru; navrhovanie a vývoj počítačového hardwaru; tvorba počítačových operačných systémov pre tretie osoby; analýza počítačových systémov; návrh a vývoj počítačových databáz, počítačových aplikácií a počítačových serverov; údržba počítačových databáz, údržba počítačových aplikácií; údržba počítačových serverov (aktualizácia počítačových programov); návrhy systémov na hodnotenie kvality zákazníkov užívateľmi alebo tretími osobami; poskytovanie systémov na hodnotenie kvality; vedenie programových (softvérových) projektov; vedecké a technologické služby a súvisiaci výskum a projektovanie; analytické a výskumné služby v priemysle; poskytovanie informácií, poradenstva a konzultácií v oblasti služieb uvedených v triede 42 tohto zoznamu; hosťovanie na webových stránkach; prenájom počítačových serverov (serverhosting). 
(531)  International Classification of Figurative Elements  05.03.14, 29.01.03 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  zelená, biela 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Heureka Group a.s.; Karolinská 650/1, 186 00 Praha; CZ 
(740)  Attorney(s)  Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o, advokátní kancelář, Mgr. et Mgr. Petr Mališ advokát; Sokola Tůmy 743/16, 709 00 Ostrava; CZ 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
POZ 253-2022
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.02.2022 126,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 253-2022
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 07.02.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Osvedčovacia doložka 07.02.2022 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 07.02.2022 Type Delivered
Plná moc 07.02.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 07.02.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 07.02.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 07.02.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 07.02.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 07.02.2022 Type Delivered
Vyjadrenie označenia 07.02.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 08.02.2022 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.03.2022 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 11.04.2022 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 11.04.2022 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 11.04.2022 Type Delivered
Plná moc 11.04.2022 Type Delivered
Plná moc 11.04.2022 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 11.05.2022 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 22.06.2022 Type Delivered
Sprievodný list 22.06.2022 Type Delivered
POZ 253-2022
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku