Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 253-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  253-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.02.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 36, 38, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Prístroje pre záznam, prevod a/alebo reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo údajov; počítačový hardware, firmware a software; časti a súčasti počítačov; nahratý alebo sťahovateľný softvér na počítačové hry; software pre elektronické hry alebo pre prístroje určené pre zábavu; zvukové a video nahrávky; exponované kinematografické a fotografické filmy; disky, pásky, kazety, karty a iné záznamové médiá s možnosťou prevzatia, pre záznam zvukových nahrávok, video nahrávok, údajov, obrazu, hier, grafiky, textov, programov a informácií; telekomunikačné prístroje; časti a súčasti prístrojov a nástrojov na nahrávanie, prenos, reprodukciu alebo spracovanie zvuku, obrazu alebo údajov; častia súčasti záznamových médií s možnosťou prevzatia; časti a súčasti telekomunikačných prístrojov.
16 - Tlačené publikácie; časopisy; periodiká; noviny; knihy.
35 - Podpora predaja pre tretie osoby v oblasti certifikácie výrobkov; reklama v oblasti certifikácie výrobkov; poradenské služby v oblasti organizácie a ekonomiky podnikania; spracovanie údajov z oblasti certifikácie, skúšobníctva, normalizácie, merania a kontroly; zoraďovanie údajov v počítačových databázach z oblasti certifikácie, skúšobníctva, normalizácie, merania a kontroly; zbieranie údajov do počítačových databáz v oblasti certifikácie výrobkov a služieb; zoraďovanie údajov v počítačových databázach v oblasti certifikácie výrobkov a služieb; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach v oblasti certifikácie výrobkov a služieb; hodnotenie v oblasti obchodného manažmentu odborných podnikov vrátane vykonávania týchto služieb v počítačových databázach a /alebo prostredníctvom internetu; hodnotenie výrobkov alebo služieb týkajúce sa vzťahu medzi ich ekonomickým a technicko-kvalitatívnym používaním či užívaním; obchodná správa internetového trhu v odbore certifikácie a vo vzťahu k hodnoteniu firiem a podnikov; obchodné poradenstvo pre podniky prostredníctvom internetu; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie údajov v počítačových databázach (pre tretie osoby); reklama; podpora predaja (pre tretie osoby); marketing; reklama on-line na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného priestoru po sieti pre tretie osoby; aktualizácia reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prenájom reklamných plôch; služby riadenia údajov v počítačových databázach; spracovávanie, kompilácie, analýza a vyhodnocovanie údajov v počítačových databázach; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodná administratíva; kancelárske práce; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; systemizácia údajov v počítačových databázach; poskytovanie informácií, poradenstva a konzultácií v oblasti služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu.
36 - Spracovanie platieb prostredníctvom internetu (finančné služby); služby elektronických platieb (finančné služby); sprostredkovanie na burze cenných papierov; sprostredkovanie finančných služieb vzťahujúcich sa k obchodu s cennými papiermi, akciami, obligáciami, opciami a ďalším cenným papierom; burzové maklérstvo; sprostredkovanie obchodu s nehnuteľným majetkom; poskytovanie informácií, poradenstva a konzultácií v oblasti služieb uvedených v triede 36 tohto zoznamu.
38 - Telekomunikačné služby; smerovacie a spojovacie služby pre telekomunikácie; šírenie informácií prostredníctvom internetu a bezdrôtových, káblových, satelitných sietí; elektronický prenos údajov v počítačových sieťach a internete; komunikačné služby prostredníctvom internetu, vonkajších a vnútorných sietí; počítačová komunikácia; elektronický prenos údajov prostredníctvom počítačov; elektronický prenos údajov na zákazku (za odplatu); prenos elektronickej pošty; prenájom telekomunikačných prístrojov a zariadení pre prenos údajov; komunikácia prostredníctvom sietí vláknovej optiky; komunikácia prostredníctvom počítačových terminálov; komunikácia prostredníctvom rádia; komunikácia prostredníctvom telefónu; počítačom riadený prenos dát a obrazu; poskytovanie prístupu do globálnych, svetových a lokálnych počítačových sietí a internetu; poskytovanie interaktívnych on-line vývesiek pre prenos odkazov medzi počítačovými užívateľmi; informácie, poradenstvo a konzultácie vzťahujúce sa k vyššie uvedeným službám.
42 - Služby v oblasti certifikácie; certifikačná činnosť; certifikácia výrobkov a služieb; systém hodnotenia kvality výrobkov a služieb; navrhovanie systémov hodnotenia kvality výrobkov a služieb; kontrola, inšpekcia, testovanie, skúšanie a uskutočňovanie certifikačných auditov; vyhodnocovanie a preverovanie výrobkov a služieb; vydávanie a udeľovanie certifikátov; tvorba pravidiel a noriem pre certifikáciu; informácie z oblasti certifikácie; poskytovanie certifikačných údajov; štúdie technických projektov; expertízy (inžinierske práce); skúšobníctvo; nezávislá kontrola kvality výrobkov a služieb; návrh, tvorba, technická správa a údržba webových stránok, portálov a aplikácií vrátane multimediálnych a 3D aplikácií (pre tretie osoby); návrh, vytváranie a modelovanie 3D animácií (grafické dizajnérstvo); navrhovanie a tvorba informačných databáz, elektronických časopisov, periodík, kníh, multimediálnych dokumentov, prezentácií a katalógov (grafické dizajnérstvo); tvorba interaktívnych a grafických počítačových programov; počítačové animácie a vizualizácie (grafické dizajnérstvo); tvorba, programovanie a technická správa systémov pre obsluhu zákazníkov prístupných po internete; navrhovanie, tvorba, inštalácia, aktualizácia a správa počítačového softwaru; navrhovanie a vývoj počítačového hardwaru; tvorba počítačových operačných systémov pre tretie osoby; analýza počítačových systémov; návrh a vývoj počítačových databáz, počítačových aplikácií a počítačových serverov; údržba počítačových databáz, údržba počítačových aplikácií; údržba počítačových serverov (aktualizácia počítačových programov); návrhy systémov na hodnotenie kvality zákazníkov užívateľmi alebo tretími osobami; poskytovanie systémov na hodnotenie kvality; vedenie programových (softvérových) projektov; vedecké a technologické služby a súvisiaci výskum a projektovanie; analytické a výskumné služby v priemysle; poskytovanie informácií, poradenstva a konzultácií v oblasti služieb uvedených v triede 42 tohto zoznamu; hosťovanie na webových stránkach; prenájom počítačových serverov (serverhosting). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  05.03.14, 29.01.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Heureka Group a.s.; Karolinská 650/1, 186 00 Praha; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři s.r.o, advokátní kancelář, Mgr. et Mgr. Petr Mališ advokát; Sokola Tůmy 743/16, 709 00 Ostrava; CZ 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 253-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.02.2022 126,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 253-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 07.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 07.02.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 07.02.2022 Typ Doručené
Plná moc 07.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 07.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 07.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 07.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 07.02.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 07.02.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 07.02.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 08.02.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.03.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 11.04.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 11.04.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 11.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 11.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 11.04.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 11.05.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 22.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 22.06.2022 Typ Doručené
POZ 253-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku