Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2529-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2529-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.11.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.05.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Riadenie ľudských zdrojov; nábor zamestnancov; inzercia pracovných miest; prenájom reklamného priestoru na internete na účely inzercie pracovných miest; zbieranie, zoraďovanie a iné operácie s údajmi v počítačových databázach; organizovanie veľtrhov pracovných príležitostí.
41 - Vydávanie textov (okrem reklamných); vzdelávanie; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích veľtrhov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.01.05, 02.01.23, 09.03.13, 26.03.04, 27.05.03, 27.05.15, 27.99.07, 27.99.10, 25.05.99, 26.04.01, 27.05.04, 29.01.01, 29.01.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  oranžová, sivá, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SOLUTION FACTORY, s.r.o.; Bezručova 489/25, 251 01 Říčany - Radošovice; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  G. Lehnert, k.s.; Budova ORBIS, Rajská 7, 811 08 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.05.2020 05/2020 BA3M
 
POZ 2529-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2529-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 07.11.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 07.11.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 08.11.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.11.2019 Typ Platba
4 Doplnenie materiálov 27.11.2019 Typ Doručené
4a Plná moc 27.11.2019 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 24.01.2020 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 29.01.2020 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 17.02.2020 Typ Doručené
7a Príloha inde neuvedená 17.02.2020 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie POZ 06.04.2020 Typ Interné listy
POZ 2529-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku