Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2527-2019
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  2527-2019 
(220)  Application Date  07.11.2019 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Vedecké, výskumné, navigačné, geodetické, fotografické, kinematografické, audiovizuálne, optické, signalizačné, detekčné, skúšobné, kontrolné, záchranné a vyučovacie prístroje a nástroje a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo ovládanie elektrického prúdu; prístroje a zariadenia na nahrávanie, prenos, reprodukciu alebo spracovanie zvuku, obrazu alebo údajov; nahraté nosiče záznamov, počítačový softvér, nenahraté nosiče digitálnych alebo analógových záznamov a pamäťové médiá; mechanizmy mincových prístrojov; registračné pokladnice, počítacie zariadenia; počítače a periférne zariadenia počítačov; potápačské kombinézy, potápačské masky, tampóny do uší pre potápačov, nosové štipce pre plavcov a potápačov, potápačské rukavice, dýchacie prístroje na plávanie pod vodou; hasiace prístroje.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športová a kultúrna činnosť. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Milovať bosorku 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Sardinka Production s.r.o.; Liptovská 32, 821 09 Bratislava-Ružinov; SK 
(740)  Attorney(s)  MCGA legal, s.r.o.; Partizánska 2, 811 03 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
POZ 2527-2019
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2527-2019
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 07.11.2019 Type Delivered
1a Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 07.11.2019 Type Delivered
1b Plná moc 07.11.2019 Type Delivered
1c Plná moc 07.11.2019 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 08.11.2019 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 18.11.2019 Type Payment
4 výsledok rešerše 27.11.2019 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 27.11.2019 Type Internal Letter
POZ 2527-2019
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku