Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2522-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  252461 
(151)  Dátum zápisu  18.05.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  18.05.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2522-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.11.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.02.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.07.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41, 43, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Administratívna správa hotelov; reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných plôch; rozhlasová reklama; televízna reklama; prenájom reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; vydávanie reklamných textov; obchodný manažment; telemarketingové služby; marketing; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; komerčné informačné kancelárie; rozširovanie reklamných tlačovín; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; administratívne spracovanie obchodných objednávok; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; spracovanie textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; aktualizovanie reklamných materiálov; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; platené reklamné služby typu „klikni sem“; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie reklamných a obchodných predvádzacích akcií na podporu predaja výrobkov a služieb; analýzy nákladov; obchodné sprostredkovateľské služby; podpora predaja (pre tretie osoby); organizovanie spotrebiteľských ankiet (prieskum verejnej mienky); vzťahy s verejnosťou (public relations); obchodný alebo podnikateľský prieskum; správa počítačových súborov; prehľad tlače (výstrižkové služby); prenájom predajných automatov; prenájom predajných stánkov; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 41, 43 a 44 tohto zoznamu.
41 - Zábava; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; prenájom dekorácií na predstavenia; vzdelávanie; školenia; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; vydávanie textov (okrem reklamných); varietné predstavenia; poskytovanie športovísk; výchovnozábavné klubové služby; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kolokvií; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); poskytovanie golfových ihrísk; služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); organizovanie živých vystúpení; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; informácie o možnostiach rekreácie; požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); tábory na športové sústredenia; prenájom tenisových kurtov; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); nočné kluby (zábava); karaoke služby; písanie textov; organizovanie a vedenie koncertov; služby diskdžokejov; prenájom športových plôch; turistické prehliadky so sprievodcom; prenájom bazénov alebo plavární; služby bazénov alebo plavární (športová činnosť, oddych a rekreácia, zábava).
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); kaviarne; turistické ubytovne; penzióny; hotelierske služby; prenájom prechodného ubytovania; bary (služby); prázdninové tábory (ubytovacie služby); rezervácie prechodného ubytovania; motely (služby); požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; prenájom osvetľovacích zariadení; požičiavanie prístrojov na prípravu jedál; prenájom automatov na pitnú vodu.
44 - Zdravotnícka starostlivosť; lekárska starostlivosť o športovcov; zdravotnícka starostlivosť o športovcov; služby chiropraktikov; zdravotné strediská (služby); masáže; lekárske služby; fyzioterapia; psychologické služby; tetovanie; sauny (služby); termálne kúpele; prenájom lekárskeho vybavenia; zdravotné strediská; zdravotné poradenstvo; zotavovne; salóny krásy; kadernícke salóny; soláriá (služby); poskytovanie zdravotníckych služieb v oblasti regenerácie a rekondície. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.15.14, 06.03.02, 18.03.09, 26.11.08, 01.01.04, 01.01.99, 27.05.11, 26.11.13, 29.01.04, 27.05.13 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PHP Group s.r.o.; Obchodná 37B, 811 06 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  05.11.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2020 02/2020 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.07.2020 07/2020 FG3M
 
POZ 2522-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2522-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 05.11.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 05.11.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 05.11.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 08.11.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.11.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 25.11.2019 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.11.2019 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 10.12.2019 Typ Doručené
6a Sprievodný list 10.12.2019 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 18.12.2019 Typ Interné listy
8 Doplnenie materiálov 04.02.2020 Typ Doručené
8a Vyjadrenie označenia 04.02.2020 Typ Doručené
8b Sprievodný list 04.02.2020 Typ Doručené
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.05.2020 Typ Odoslané
POZ 2522-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku