Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2522-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2522-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.11.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41, 43, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Administratívna správa hotelov; reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prenájom reklamných plôch; rozhlasová reklama; televízna reklama; prenájom reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; vydávanie reklamných textov; obchodný manažment; telemarketingové služby; marketing; prieskum trhu a verejnej mienky; komerčné informačné kancelárie; rozširovanie propagačnej tlače; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; administratívne spracovanie obchodných objednávok; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; spracovanie textov; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; aktualizovanie reklamných materiálov; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; platené reklamné služby typu „klikni sem“; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; organizovanie reklamných a obchodných predvádzacích akcií na propagáciu výrobkov a služieb; analýzy nákladov; obchodné sprostredkovateľské služby; podpora predaja pre tretie osoby; spotrebiteľská anketa (prieskum verejnej mienky); vzťahy s verejnosťou (public relations); obchodný alebo podnikateľský prieskum; správa počítačových súborov; prehľad tlače (výstrižkové služby); prenájom predajných automatov; prenájom predajných stánkov; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 41, 43 a 44 tohto zoznamu.
41 - Zábava, poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; prenájom dekorácií na predstavenia; vzdelávanie; školenia; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; vydávanie textov (okrem reklamných); varietné predstavenia; poskytovanie športovísk; výchovnozábavné klubové služby; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kolokvií; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); poskytovanie golfových ihrísk; služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); organizovanie živých vystúpení; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; informácie o možnostiach rekreácie; požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov); organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); tábory na športové sústredenia; prenájom tenisových kurtov; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); nočné kluby (zábava); karaoke služby; písanie textov; organizovanie a vedenie koncertov; služby diskdžokejov; prenájom športových plôch; turistické prehliadky so sprievodcom; prenájom bazénov alebo plavární; prevádzkovanie bazénov alebo plavární.
43 - Reštauračné (stravovacie) služby; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); dodávanie hotových jedál a nápojov na objednávku (ketering); kaviarne; turistické ubytovne; penzióny; hotelierske služby; prenájom prechodného ubytovania; bary (služby); prázdninové tábory (ubytovacie služby); rezervácie prechodného ubytovania; motely (služby); požičiavanie stoličiek, stolov, obrusov a nápojového skla; prenájom osvetľovacích zariadení; požičiavanie prístrojov na prípravu jedál; prenájom automatov na pitnú vodu.
44 - Zdravotnícka starostlivosť; lekárska starostlivosť o športovcov; zdravotnícka starostlivosť o športovcov; služby chiropraktikov; zdravotné strediská (služby); masáže; lekárske služby; fyzioterapia; psychologické služby; tetovanie; sauny (služby); termálne kúpele; prenájom lekárskeho vybavenia; zdravotné strediská; zdravotné poradenstvo; zotavovne; salóny krásy; kadernícke salóny; soláriá (služby); prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.15.14, 06.03.02, 18.03.09, 26.11.08, 01.01.04, 01.01.99, 27.05.11, 26.11.13, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PHP Group s.r.o.; Obchodná 37B, 811 06 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2522-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2522-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 05.11.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 05.11.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 05.11.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 08.11.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.11.2019 Typ Platba
POZ 2522-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku