Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2522-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  201415 
(151)  Dátum zápisu  19.12.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  23.08.2021 
(210)  Číslo prihlášky  2522-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.08.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.08.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.03.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 02, 06, 07, 08, 11, 17, 19, 36, 37, 39, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Lepidlá na lepenie podlahovín (kobercov, PVC, gumy) disperzné a rozpúšťadlové, na lepenie gumových profilov kanalizačného programu, na lepenie tapiet, na spájanie drevených prvkov a výrobkov.
02 - Farby, náterové hmoty na povrchovú úpravu stien, dreva a stavebno-stolárskych výrobkov (vonkajšie i vnútorné), na povrchovú ochranu zámočníckych a klampiarskych výrobkov, náterové hmoty na báze alkydov, akrylátových a vinylacetátových disperzií, silikónov, silikátov, epoxidov a polyuretánov.
06 - Kovové predmety na vybavenie stavieb, ako sú rúrkové materiály, armatúry, bazény, dvere, okná, konštrukcie lodžií, schody, zábradlia, vzduchotechnické potrubia a komponenty, kovové konštrukcie.
07 - Malá mechanizácia, napríklad elektrické vŕtačky, brúsky, vibrátory, píly, cirkulárky, frézy na drevo, elektrické hoblíky, miešačky, drážkovače, vstreľovacie prístroje, elektrické striekacie zariadenie.
08 - Ručné stavebné náradie, napríklad ručné píly, kladivká, hladidlá, vodováhy, olovnice, stierky.
11 - Vybavovacie predmety stavieb - sanitárne zariadenia, potrubia ako časti hygienických inštalácií.
17 - Krytiny, najmä na báze kaučuku a plastov, izolácie tepelné na báze penových plastov (polystyrén, extrudovaný polystyrén, penový polyuretán, penový polyetylén), izolačné hmoty proti úniku radónu na báze plastov, izolácie zvukové na báze minerálnych vlákien a penových plastov do podláh, priečok a podhľadov, tesniace tmely na výplne do škár vonkajších a vnútorných na báze disperzií a silikónov a na stavebné dokončovacie práce (sanita, kúrenie), armatúry potrubné tlakovzdušné nekovové, pevné a ohybné plastové rúrky na domové inštalácie a inžinierske siete.
19 - Krytiny plochých striech na báze asfaltov a modifikovaných asfaltov, stavebné hmoty a materiály, najmä betónové zmesi, živičné zmesi, murovací materiál, krytiny strešné nekovové, cement, omietkové zmesi, drevo stavebné, nekovové pevné rúrkové materiály na báze betónu na inžinierske siete a na technické zariadenia budov, okná nekovové, dlažba a obklady nekovové, betónové prvky, bazény plavecké nekovové, dvere nekovové, drevené konštrukcie, betónové a železobetónové prefabrikáty.
36 - Realitná činnosť.
37 - Stavebné práce v odboroch inžinierskeho, priemyselného a pozemného staviteľstva, dodávky stavieb a ich častí v uvedených odboroch vrátane bezvýkopových technológií a tunelovania, montáže konštrukcií, servisné, dielenské a opravárske služby, servisná činnosť (údržba) v oblasti výpočtovej techniky, požičiavanie stavebných strojov a zariadení, prevádzka čerpacích staníc pohonných hmôt.
39 - Doprava materiálov.
42 - Výskum a vývoj v oblasti stavebníctva, inžinierska činnosť vo výstavbe, poradenská činnosť v oblasti stavebníctva, projektová činnosť, geodetické a kartografické práce, tvorba softvéru, ubytovacie a stravovacie služby, skúšanie betónu, živičných materiálov a skúšanie fyzikálno-mechanických parametrov stavebných materiálov v akreditovaných laboratóriách. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Skanska a.s.; Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.08.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.2002 08/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 04.03.2003 03/2003 FH3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.09.2009 09/2009 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.05.2010 05/2010 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 04.01.2011 01/2011 ND3M
6 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 13.10.2021 19/2021 TC3M
7 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
POZ 2522-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2522-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 23.08.2001 Typ Doručené
1a Plná moc 23.08.2001 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 17.09.2001 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.10.2001 Typ Platba
4 40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.10.2001 Typ Platba
5 výsledok rešerše 22.05.2002 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 22.05.2002 Typ Interné listy
7 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 30.10.2002 Typ Doručené
7a Doklad 30.10.2002 Typ Doručené
7b Plná moc 30.10.2002 Typ Doručené
8 Oznámenie 18.11.2002 Typ Doručené
9 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.11.2002 Typ Platba
10 správa o prieskume POZ (formálne nedostatky žiadosti o prevod) 27.11.2002 Typ Odoslané
11 Zápis prevodu prihlášky ochrannej známky do registra 10.12.2002 Typ Odoslané
12 pokyn na zápis POZ so zmenou po zverejnení 09.12.2002 Typ Interné listy
13 Odpoveď na správu úradu 09.12.2002 Typ Doručené
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 15.01.2003 Typ Odoslané
15 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.05.2009 Typ Doručené
16 vyžiadanie poplatku 03.06.2009 Typ Odoslané
17 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.06.2009 Typ Platba
18 dodatok k osvedčeniu OZ 05.08.2009 Typ Odoslané
19 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 04.02.2010 Typ Doručené
19a Doklad o prevode/prechode 04.02.2010 Typ Doručené
19b Plná moc 04.02.2010 Typ Doručené
20 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 01.03.2010 Typ Platba
21 dodatok k osvedčeniu OZ 09.04.2010 Typ Odoslané
22 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 29.09.2010 Typ Doručené
23 vyžiadanie poplatku za obnovu 29.10.2010 Typ Odoslané
24 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.11.2010 Typ Platba
25 dodatok k osvedčeniu OZ 08.12.2010 Typ Odoslané
26 Výpoveď plnej moci 08.03.2017 Typ Doručené
27 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 13.03.2017 Typ Doručené
27a Plná moc 13.03.2017 Typ Doručené
28 všeobecný referátnik 24.05.2017 Typ Odoslané
29 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 25.05.2017 Typ Odoslané
30 Odpoveď na správu úradu 22.06.2017 Typ Doručené
30a Výpis z obchodného registra 22.06.2017 Typ Doručené
31 dodatok k osvedčeniu OZ 03.07.2017 Typ Odoslané
32 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Typ Doručené
32a Sprievodný list 28.01.2019 Typ Doručené
32b Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Typ Doručené
33 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 28.12.2020 Typ Doručené
34 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 19.08.2021 Typ Doručené
35 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 19.08.2021 Typ Doručené
36 vyžiadanie poplatku za obnovu 25.08.2021 Typ Odoslané
37 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 21.09.2021 Typ Platba
38 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 23.09.2021 Typ Odoslané
39 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 23.09.2021 Typ Odoslané
40 Odpoveď na správu úradu 28.09.2021 Typ Doručené
40a Sprievodný list 28.09.2021 Typ Doručené
40b Plná moc 28.09.2021 Typ Doručené
41 dodatok k osvedčeniu OZ 30.09.2021 Typ Odoslané
POZ 2522-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 09.12.2002 Skanska CZ a. s. IPS Skanska, a. s.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.07.2009 Skanska CZ a.s. Skanska CZ a. s.
3 Prevod majiteľa 26.03.2010 Skanska a.s. Skanska CZ a.s.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 26.03.2010 LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing. Patentová a známková, znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 24.05.2017 LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 27.06.2017 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
7 Zápis alebo zmena zástupcu 23.09.2021 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
8 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 29.09.2021 Skanska a.s. Skanska a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku