Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2521-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2521-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.11.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  36, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  36 - Prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie poistenia; colné deklarácie (finančné služby).
39 - Automobilová doprava; kamiónová nákladná doprava; dovoz, doprava; balenie tovarov; vykladanie nákladov; doručovanie tovarov; skladovanie tovarov (úschova); skladovanie; uskladňovanie; prenájom skladísk; lodná preprava tovaru; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom garáží; prenájom vozidiel; doprava, preprava; expedičné služby; sprostredkovanie dopravy; služby vodičov; doručovacie služby (správy alebo tovar); informácie o možnostiach dopravy; prenájom skladovacích kontajnerov; rezervácie dopravy; balenie tovarov; doručovacie služby; logistické služby v doprave; špedičné služby; colné odbavenie v súvislosti s dopravou a zasielaním tovaru. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.03, 27.05.15, 27.05.12, 26.02.07, 26.04.02, 29.01.03, 29.01.06 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Suhányi Tomáš, Ing.; Fongová 10184/8, 831 06 Bratislava 36; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Brichtová Tatiana, JUDr.; Grösslingova 6-8, 811 09 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2521-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2521-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 06.11.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 06.11.2019 Typ Doručené
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 06.11.2019 Typ Doručené
1c Vyjadrenie označenia 06.11.2019 Typ Doručené
1d Plná moc 06.11.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 08.11.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.11.2019 Typ Platba
POZ 2521-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku