Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2521-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2521-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.11.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.04.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Administratívne služby súvisiace s colným konaním.
36 - Prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie poistenia; colné deklarácie (finančné služby).
39 - Automobilová doprava; kamiónová nákladná doprava; dovoz, doprava; balenie tovarov; vykladanie nákladov; doručovanie tovarov; skladovanie tovarov (úschova); skladovanie; uskladňovanie; prenájom skladísk; lodná preprava tovaru; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom garáží; prenájom vozidiel; doprava, preprava; expedičné služby; sprostredkovanie dopravy; služby vodičov; doručovacie služby (správy alebo tovar); informácie o možnostiach dopravy; prenájom skladovacích kontajnerov; rezervácie dopravy; balenie tovarov; doručovacie služby; logistické služby v doprave. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.03, 27.05.15, 27.05.12, 26.02.07, 26.04.02, 29.01.03, 29.01.06 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená, sivá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Suhányi Tomáš, Ing.; Fongová 10184/8, 831 06 Bratislava 36; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Brichtová Tatiana, JUDr.; Grösslingova 6-8, 811 09 Bratislava 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.04.2020 04/2020 BA3M
 
POZ 2521-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2521-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 06.11.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 06.11.2019 Typ Doručené
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 06.11.2019 Typ Doručené
1c Vyjadrenie označenia 06.11.2019 Typ Doručené
1d Plná moc 06.11.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 08.11.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.11.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 24.01.2020 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 28.01.2020 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 10.02.2020 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 12.02.2020 Typ Interné listy
8 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 01.07.2020 Typ Platba
9 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 01.07.2020 Typ Doručené
9a Plná moc 01.07.2020 Typ Doručené
9b Príloha inde neuvedená 01.07.2020 Typ Doručené
9c Príloha inde neuvedená 01.07.2020 Typ Doručené
9d Sprievodný list 01.07.2020 Typ Doručené
POZ 2521-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku