Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2519-2016
(111)  Číslo ochrannej známky  245511 
(151)  Dátum zápisu  18.08.2017 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2519-2016 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.11.2016 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.05.2017 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.10.2017 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Cloudové servery; monitorovací softvér cloudovej siete; aplikačný softvér na poskytovanie počítačových technológii prostredníctvom internetu (cloud computing).
42 - Poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); poskytovanie virtuálnych počítačových prostredí prostredníctvom cloud computingu; poskytovanie virtuálnych počítačových systémov prostredníctvom cloud computingu; poradenstvo v oblasti cloud computingových sietí a aplikácií; programovanie operačného softvéru pre prístup a používanie cloud computenngových sietí; prenájom operačného softvéru pre prístup a používanie cloud computeringových sietí; navrhovanie a vývoj operačného softvéru pre prístup a používanie výpočtových cloud computingových sietí; poskytovanie dočasného používania on-line softvéru bez možnosti prevzatia pre prístup a používanie cloud computeringových sietí. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  22.03.05, 26.11.97, 26.11.12, 27.05.22, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  odtiene modrej 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Groch Marek; Veľká 1415/70, 925 23 Jelka; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  JAKUBEK & PARTNERS, s.r.o.; Štúrova 3, 811 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  29.11.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.05.2017 5/2017 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.10.2017 10/2017 FG3M
 
POZ 2519-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.12.2016 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2519-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 29.11.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 29.11.2016 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 29.11.2016 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 07.12.2016 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.12.2016 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 21.02.2017 Typ Odoslané
výsledok rešerše 27.02.2017 Typ Interné listy
Odpoveď na správu úradu 22.03.2017 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2017 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 05.04.2017 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.09.2017 Typ Odoslané
POZ 2519-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku