Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 2519-2001
(111)  Trademark Number  201412 
(151)  Registration Date  19.12.2002 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  23.08.2021 
(210)  Application Number  2519-2001 
(220)  Application Date  23.08.2001 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  06.08.2002 
(450)  Publication of Registration Date  04.03.2003 
(511)  International Classification of Goods and Services  01, 02, 06, 07, 08, 11, 17, 19, 36, 37, 39, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  01 - Lepidlá na lepenie podlahovín (kobercov, PVC, gumy) disperzné a rozpúšťadlové, na lepenie gumových profilov kanalizačného programu, na lepenie tapiet, na spájanie drevených prvkov a výrobkov.
02 - Farby, náterové hmoty na povrchovú úpravu stien, dreva a stavebno-stolárskych výrobkov (vonkajšie i vnútorné), na povrchovú ochranu zámočníckych a klampiarskych výrobkov, náterové hmoty na báze alkydov, akrylátových a vinylacetátových disperzií, silikónov, silikátov, epoxidov a polyuretánov.
06 - Kovové predmety na vybavenie stavieb, ako sú rúrkové materiály, armatúry, bazény, dvere, okná, konštrukcie lodžií, schody, zábradlia, vzduchotechnické potrubia a komponenty, kovové konštrukcie.
07 - Malá mechanizácia, napríklad elektrické vŕtačky, brúsky, vibrátory, píly, cirkulárky, frézy na drevo, elektrické hoblíky, miešačky, drážkovače, vstreľovacie prístroje, elektrické striekacie zariadenie.
08 - Ručné stavebné náradie, napríklad ručné píly, kladivká, hladidlá, vodováhy, olovnice, stierky.
11 - Vybavovacie predmety stavieb - sanitárne zariadenia, potrubia ako časti hygienických inštalácií.
17 - Krytiny, najmä na báze kaučuku a plastov, izolácie tepelné na báze penových plastov (polystyrén, extrudovaný polystyrén, penový polyuretán, penový polyetylén), izolačné hmoty proti úniku radónu na báze plastov, izolácie zvukové na báze minerálnych vlákien a penových plastov do podláh, priečok a podhľadov, tesniace tmely na výplne do škár vonkajších a vnútorných na báze disperzií a silikónov a na stavebné dokončovacie práce (sanita, kúrenie), armatúry potrubné tlakovzdušné nekovové, pevné a ohybné plastové rúrky na domové inštalácie a inžinierske siete.
19 - Krytiny plochých striech na báze asfaltov a modifikovaných asfaltov, stavebné hmoty a materiály, najmä betónové zmesi, živičné zmesi, murovací materiál, krytiny strešné nekovové, cement, omietkové zmesi, drevo stavebné, nekovové pevné rúrkové materiály na báze betónu na inžinierske siete a na technické zariadenia budov, okná nekovové, dlažba a obklady nekovové, betónové prvky, bazény plavecké nekovové, dvere nekovové, drevené konštrukcie, betónové a železobetónové prefabrikáty.
36 - Realitná činnosť.
37 - Stavebné práce v odboroch inžinierskeho, priemyselného a pozemného staviteľstva, dodávky stavieb a ich častí v uvedených odboroch vrátane bezvýkopových technológií a tunelovania, montáže konštrukcií, servisné, dielenské a opravárske služby, servisná činnosť (údržba) v oblasti výpočtovej techniky, požičiavanie stavebných strojov a zariadení, prevádzka čerpacích staníc pohonných hmôt.
39 - Doprava materiálov.
42 - Výskum a vývoj v oblasti stavebníctva, inžinierska činnosť vo výstavbe, poradenská činnosť v oblasti stavebníctva, projektová činnosť, geodetické a kartografické práce, tvorba softvéru, ubytovacie a stravovacie služby, skúšanie betónu, živičných materiálov a skúšanie fyzikálno-mechanických parametrov stavebných materiálov v akreditovaných laboratóriách. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.11.01, 27.05.15 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Skanska a.s.; Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8; CZ 
(740)  Attorney(s)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  23.08.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.2002 08/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 04.03.2003 03/2003 FH3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.09.2009 09/2009 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 07.05.2010 05/2010 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 04.01.2011 01/2011 ND3M
6 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 13.10.2021 19/2021 TC3M
7 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
POZ 2519-2001
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 2519-2001
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 23.08.2001 Type Delivered
1a Plná moc 23.08.2001 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 17.09.2001 Type Sent document
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.10.2001 Type Payment
4 40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.10.2001 Type Payment
5 výsledok rešerše 22.05.2002 Type Internal Letter
6 pokyn na zverejnenie POZ 22.05.2002 Type Internal Letter
7 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 30.10.2002 Type Delivered
7a Doklad 30.10.2002 Type Delivered
7b Plná moc 30.10.2002 Type Delivered
8 Oznámenie 18.11.2002 Type Delivered
9 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.11.2002 Type Payment
10 správa o prieskume POZ (formálne nedostatky žiadosti o prevod) 27.11.2002 Type Sent document
11 Odpoveď na správu úradu 03.12.2002 Type Delivered
12 Zápis prevodu prihlášky ochrannej známky do registra 10.12.2002 Type Sent document
13 pokyn na zápis POZ so zmenou po zverejnení 09.12.2002 Type Internal Letter
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 15.01.2003 Type Sent document
15 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.05.2009 Type Delivered
16 vyžiadanie poplatku 03.06.2009 Type Sent document
17 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.06.2009 Type Payment
18 dodatok k osvedčeniu OZ 05.08.2009 Type Sent document
19 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 04.02.2010 Type Delivered
19a Doklad o prevode/prechode 04.02.2010 Type Delivered
19b Plná moc 04.02.2010 Type Delivered
20 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 01.03.2010 Type Payment
21 dodatok k osvedčeniu OZ 09.04.2010 Type Sent document
22 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 29.09.2010 Type Delivered
23 vyžiadanie poplatku za obnovu 29.10.2010 Type Sent document
24 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.11.2010 Type Payment
25 dodatok k osvedčeniu OZ 08.12.2010 Type Sent document
26 Výpoveď plnej moci 08.03.2017 Type Delivered
27 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 13.03.2017 Type Delivered
27a Plná moc 13.03.2017 Type Delivered
28 Doplnenie materiálov 13.03.2017 Type Delivered
28a Plná moc 13.03.2017 Type Delivered
29 všeobecný referátnik 24.05.2017 Type Sent document
30 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 25.05.2017 Type Sent document
31 Odpoveď na správu úradu 22.06.2017 Type Delivered
31a Výpis z obchodného registra 22.06.2017 Type Delivered
32 dodatok k osvedčeniu OZ 03.07.2017 Type Sent document
33 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.01.2019 Type Delivered
33a Sprievodný list 28.01.2019 Type Delivered
33b Príloha inde neuvedená 28.01.2019 Type Delivered
34 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 28.12.2020 Type Delivered
35 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 19.08.2021 Type Delivered
36 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 19.08.2021 Type Delivered
37 vyžiadanie poplatku za obnovu 25.08.2021 Type Sent document
38 44 Poplatok za obnovu zápisu za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 21.09.2021 Type Payment
39 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 23.09.2021 Type Sent document
40 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 23.09.2021 Type Sent document
41 Odpoveď na správu úradu 28.09.2021 Type Delivered
41a Sprievodný list 28.09.2021 Type Delivered
41b Plná moc 28.09.2021 Type Delivered
42 dodatok k osvedčeniu OZ 30.09.2021 Type Sent document
43 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 19.10.2021 Type Delivered
43a Plná moc 19.10.2021 Type Delivered
44 dodatok k osvedčeniu OZ 22.11.2021 Type Sent document
POZ 2519-2001
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 09.12.2002 Skanska CZ a. s. IPS Skanska, a. s.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.07.2009 Skanska CZ a.s. Skanska CZ a. s.
3 Prevod majiteľa 26.03.2010 Skanska a.s. Skanska CZ a.s.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 26.03.2010 LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing. Patentová a známková, znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 24.05.2017 LITVÁKOVÁ a spol., Patentová, známková a znalecká kancelária, Litváková Edita, Ing.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 27.06.2017 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
7 Zápis alebo zmena zástupcu 23.09.2021 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o., Patentová a známková kancelária
8 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 29.09.2021 Skanska a.s. Skanska a.s.
9 Zápis alebo zmena zástupcu 19.11.2021 LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku