Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2513-2004
(111)  Číslo ochrannej známky  211120 
(151)  Dátum zápisu  09.09.2005 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  12.08.2014 
(210)  Číslo prihlášky  2513-2004 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.08.2004 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.06.2005 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.12.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  36 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  36 - Finančné služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  červená, modrá, sivá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AKCENTA CZ a.s.; Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.08.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.06.2005 06/2005 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.12.2005 12/2005 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 02.07.2014 07/2014 ND3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.05.2019 05/2019 TC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.05.2019 05/2019 PC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.02.2020 02/2020 PC3M
 
POZ 2513-2004
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2513-2004
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 12.08.2004 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 12.08.2004 Typ Doručené
2 Plná moc 23.08.2004 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 02.09.2004 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.09.2004 Typ Platba
5 výsledok rešerše 12.04.2005 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 12.04.2005 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.10.2005 Typ Odoslané
8 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 19.02.2014 Typ Doručené
9 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.04.2014 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 05.06.2014 Typ Odoslané
11 Žiadosť o zápis prevodu 20.12.2018 Typ Doručené
11a Sprievodný list 20.12.2018 Typ Doručené
11b Doklad o prevode 20.12.2018 Typ Doručené
12 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.01.2019 Typ Platba
13 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 20.02.2019 Typ Odoslané
14 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 11.03.2019 Typ Doručené
15 všeobecný referátnik 16.04.2019 Typ Odoslané
16 dodatok k osvedčeniu OZ 16.04.2019 Typ Odoslané
17 dodatok k osvedčeniu OZ 16.04.2019 Typ Odoslané
18 Žiadosť o zápis prevodu 10.10.2019 Typ Doručené
19 vyžiadanie poplatku 28.10.2019 Typ Odoslané
20 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.11.2019 Typ Platba
21 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 20.11.2019 Typ Odoslané
22 Odpoveď na správu úradu 02.12.2019 Typ Doručené
22a Doklad o prevode 02.12.2019 Typ Doručené
23 dodatok k osvedčeniu OZ 30.12.2019 Typ Odoslané
POZ 2513-2004
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.04.2019 Lacina Milan Lacina Milan
2 Prevod majiteľa 04.04.2019 Šimek Antonín Lacina Milan
3 Prevod majiteľa 23.12.2019 AKCENTA CZ a.s. Šimek Antonín
4 Zápis alebo zmena zástupcu 23.12.2019 Kubínyi Peter, Bc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku