Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2511-2020
(111)  Číslo ochrannej známky  256512 
(151)  Dátum zápisu  18.11.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  18.11.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2511-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.06.2010 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  11.08.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.12.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Prípravky na ochranu pred slnkom. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ACTINICA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GALDERMA S.A.; Zugerstrasse 8, CH-6330 Cham; CH 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  04.06.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 11.08.2021 15/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.12.2021 23/2021 FG3M
 
POZ 2511-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2511-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o premenu CTM na národnú prihlášku 05.11.2020 Typ Doručené
2 výsledok prieskumu - žiadosť o konverziu CTM 10.11.2020 Typ Odoslané
3 rozhodnutie o zastavení konania žiadosti o konverziu CTM 17.03.2021 Typ Odoslané
4 Podanie rozkladu 16.04.2021 Typ Doručené
4a Sprievodný list 16.04.2021 Typ Doručené
4b Preklad žiadosti o premenu CTM na národnú prihlášku 16.04.2021 Typ Doručené
4c Plná moc 16.04.2021 Typ Doručené
4d Príloha inde neuvedená 16.04.2021 Typ Doručené
5 predkladacia správa k rozkladu 30.04.2021 Typ Interné listy
6 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 03.05.2021 Typ Odoslané
7 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 23.06.2021 Typ Interné listy
8 protokol o rokovaní komisie 23.06.2021 Typ Interné listy
9 protokol o hlasovaní komisie 23.06.2021 Typ Interné listy
10 Rozhodnutie o rozklade (do zápisu) 24.06.2021 Typ Odoslané
11 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 28.06.2021 Typ Odoslané
12 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.07.2021 Typ Platba
13 výsledok rešerše 13.07.2021 Typ Interné listy
14 pokyn na zverejnenie POZ 13.07.2021 Typ Interné listy
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.11.2021 Typ Odoslané
POZ 2511-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku