Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 251-2022
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  251-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.02.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 38, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Kompaktné disky, optické kompaktné disky, magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov, počítačové programy nahrané, programy obsluhujúce počítač, počítačový softvér vrátane nahraných i nenahraných nosičov zvukových a zvukovo-obrazových, ako aj periodických a neperiodických publikácií na dátových nosičoch; nahrané operačné programy.
16 - Tlačoviny; časopisy (periodiká), knihy.
35 - Rozširovanie reklamných a inzertných oznamov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov prostredníctvom svetovej informačnej telekomunikačnej siete (internet), uverejňovanie reklamných textov, reklama, rozhlasová reklama, televízna reklama.
38 - Rozhlasové vysielanie, televízne vysielanie, počítačová komunikácia prostredníctvom svetovej informačnej telekomunikačnej siete (internet).
41 - Vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, vydávanie kníh, vydavateľská činnosť prostredníctvom svetovej informačnej telekomunikačnej siete (internet), filmová tvorba, výroba rozhlasových a televíznych programov, výroba videofilmov.
42 - Tvorba webových stránok, tlač, tlačenie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  INZINE 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Gratex International, a.s.; Galvaniho ul. 17/C, Bratislava 
(740)  Zástupca (-ovia)  Holakovský Štefan, Ing.; Drobného 1894/13, Bratislava-Dúbravka 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 251-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.02.2022 126,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 251-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 07.02.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 07.02.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 08.02.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.06.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania (§ 28 ods. 2 zákona č. 506/2009 Z.z.) 26.09.2022 Typ Odoslané
POZ 251-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku