Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 251-2021
(111)  Číslo ochrannej známky  255234 
(151)  Dátum zápisu  28.05.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  28.05.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  251-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.01.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.02.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  09.06.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Pivo; pivové koktaily; ochutené pivo; ovocné limonády s príchuťou a/alebo s obsahom piva; nealkoholické nápoje s príchuťou a/alebo s obsahom piva. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Jozef II. 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  OIL JPM, s.r.o.; Hodonínska cesta 1, 908 51 Holíč 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Milošovič Vojtech, JUDr.; Hoštáky 466/24, Blatné; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.01.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.02.2021 4/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 09.06.2021 11/2021 FG3M
 
POZ 251-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.01.2021 96,00 EUR
Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 08.07.2022 50,00 EUR
Kaucia 19.07.2022 100,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 251-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 27.01.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 27.01.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 27.01.2021 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.02.2021 Typ Platba
výsledok rešerše 04.02.2021 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 05.02.2021 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.06.2021 Typ Odoslané
Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 24.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 24.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 24.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 24.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 24.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 24.06.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 24.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 24.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 27.06.2022 Typ Odoslané
vyžiadanie kaucie za návrh na zrušenie/neplatnosť 12.07.2022 Typ Odoslané
výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 21.07.2022 Typ Odoslané
výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 22.07.2022 Typ Odoslané
Vyjadrenie k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 21.09.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.09.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 21.09.2022 Typ Doručené
Odôvodnenie podania 21.09.2022 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 21.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 21.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 21.09.2022 Typ Doručené
Podanie inde neuvedené 23.09.2022 Typ Doručené
zaslanie vyjadrenia protistrany 26.09.2022 Typ Odoslané
POZ 251-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku