Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 251-2011
(111)  Trademark Number  230869 
(151)  Registration Date  14.11.2011 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  251-2011 
(220)  Application Date  18.02.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.08.2011 
(450)  Publication of Registration Date  04.01.2012 
(511)  International Classification of Goods and Services  05, 29, 33, 35 
(511)  List of Classified Goods and Services  05 - Výrobky dietetické na liečebné účely; potraviny pre dojčatá a chorých na lekárske účely; potravinové prípravky a doplnky všetkých druhov na lekárske aj zverolekárske účely, najmä na báze jednodruhových húb, ako hlivy ustricovej, shiitake, reishi, maitake a aj zmesí húb, všetko uvedené s liečebnými účinkami; posilňujúce požívatiny na liečebné účely; vitamínové prípravky, požívatiny na doplnenie redukčných diét, alebo prípravkov na chudnutie, všetko s liečebnými účinkami; prípravky s liečebnými účinkami obsahujúce biochemické katalyzátory, najmä pre fyzicky aktívne osoby, rekonvalescentov a chorých, iónové nápoje, všetko uvedené určené na liečebné účely; diabetické prípravky na liečebné účely; nápoje dietetické a detské sirupy, upravené na lekárske účely; liečivé čaje; lieky a liečivá na humánne medicínu; liečivé rastliny; liečivé cukríky.
29 - Huby upravené ako doplnok stravy a výživy, nie na lekárske účely.
33 - Alkoholové extrakty; alkoholické nápoje s výnimkou piva; destilované nápoje; koktaily; liehové esencie; liehové výťažky; likéry; horké likéry; víno.
35 - Reklamná činnosť; reklama, propagácia a inzercia prostredníctvom elektronických médií; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; podpora predaja pre tretie osoby; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 5, 29 a 33 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 5, 29 a 33 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; organizovanie výstav na obchodné alebo reklamné účely; predvádzanie tovaru; poskytovanie služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu prostredníctvom komunikačných médií a elektronickej pošty; marketingové štúdie. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  02.01.08, 02.01.23, 01.05.12, 26.01.03, 26.01.14, 26.01.16, 26.04.04, 29.01.04, 29.01.02, 29.01.07, 02.01.16, 06.19.01, 26.07.05 
(540) Trademark