Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 251-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  230869 
(151)  Dátum zápisu  14.11.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  251-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.02.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.08.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.01.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 29, 33, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Výrobky dietetické na liečebné účely; potraviny pre dojčatá a chorých na lekárske účely; potravinové prípravky a doplnky všetkých druhov na lekárske aj zverolekárske účely, najmä na báze jednodruhových húb, ako hlivy ustricovej, shiitake, reishi, maitake a aj zmesí húb, všetko uvedené s liečebnými účinkami; posilňujúce požívatiny na liečebné účely; vitamínové prípravky, požívatiny na doplnenie redukčných diét, alebo prípravkov na chudnutie, všetko s liečebnými účinkami; prípravky s liečebnými účinkami obsahujúce biochemické katalyzátory, najmä pre fyzicky aktívne osoby, rekonvalescentov a chorých, iónové nápoje, všetko uvedené určené na liečebné účely; diabetické prípravky na liečebné účely; nápoje dietetické a detské sirupy, upravené na lekárske účely; liečivé čaje; lieky a liečivá na humánne medicínu; liečivé rastliny; liečivé cukríky.
29 - Huby upravené ako doplnok stravy a výživy, nie na lekárske účely.
33 - Alkoholové extrakty; alkoholické nápoje s výnimkou piva; destilované nápoje; koktaily; liehové esencie; liehové výťažky; likéry; horké likéry; víno.
35 - Reklamná činnosť; reklama, propagácia a inzercia prostredníctvom elektronických médií; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; podpora predaja pre tretie osoby; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 5, 29 a 33 tohto zoznamu; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 5, 29 a 33 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; organizovanie výstav na obchodné alebo reklamné účely; predvádzanie tovaru; poskytovanie služieb uvedených v triede 35 tohto zoznamu prostredníctvom komunikačných médií a elektronickej pošty; marketingové štúdie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.01.08, 02.01.23, 01.05.12, 26.01.03, 26.01.14, 26.01.16, 26.04.04, 29.01.04, 29.01.02, 29.01.07, 02.01.16, 06.19.01, 26.07.05 
(540) Vyjadrenie