Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2508-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2508-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.11.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 25, 35, 38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové nahrávky zaznamenané na nosičoch údajov, ako aj v elektronickej podobe; informácie, dáta, databázy, katalógy a programy zaznamenané v elektronickej podobe; elektronické publikácie (sťahovateľné); prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; slnečné okuliare; retiazky na okuliare; šnúrky na okuliare; rámy na okuliare; puzdrá na okuliare; okuliare na športovanie; 3D okuliare; obaly na notebooky.
16 - Noviny; časopisy (periodiká); knihy; tlačoviny; tlačené reklamné materiály z papiera; papiernický tovar a písacie potreby; učebné a vyučovacie pomôcky (okrem prístrojov a zariadení); tlačené reklamné materiály; letáky; prospekty; pohľadnice; fotografie; obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický tovar); samolepky (papiernický tovar); vyučovacie pomôcky vo forme hier (okrem prístrojov a zariadení); kancelárske potreby (okrem nábytku); kalendáre; príručky; plagáty; listový papier; stolové prestieranie z papiera; papierové obrusy; záložky do kníh; papierové alebo plastové vrecká na balenie; papierové podložky na stôl; nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; ročenky; stojany na perá a ceruzky; papierové podložky pod poháre; oznámenia (papiernický tovar); papierové vlajky; papierové zástavy; nože na papier (kancelárske potreby); otvárače na listy (kancelárske potreby); puzdrá na písacie potreby; pútače z papiera alebo lepenky; papierové obrúsky (prestieranie); papierové utierky; etikety (okrem textilných).
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy.
35 - Reklama; televízna a rozhlasová reklama; prenájom reklamného času v komunikačných médiách vrátane počítačovej komunikačnej siete; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; rozširovanie reklamných oznamov; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; vydávanie reklamných textov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); marketing; telemarketingové služby; organizovanie reklamných hier na podporu predaja; vyhľadávanie sponzorov; produkcia reklamných filmov.
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých druhov programov; komunikačné služby prostredníctvom audiotextu, teletextu, rozhlasu, televízie, počítačovej siete, mobilných telefónov; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete.
41 - Organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; vzdelávanie; organizovanie vedomostných, zábavných, hudobných a športových súťaží; organizovanie kvízov, hier a súťaží (okrem reklamných); organizovanie benefičných podujatí a koncertov; organizovanie módnych prehliadok na charitatívne účely; organizovanie živých vystúpení na charitatívne účely; organizovanie súťaží prostredníctvom telefónu (okrem reklamných); organizovanie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie a organizovanie večierkov, programov a podujatí; zábavné parky; zábavné služby poskytované prázdninovými tábormi; služby klubov zdravia (zdravotné a kondičné cvičenia); výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie školení; tábory na športové sústredenia; kurzy telesného cvičenia; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); služby osobných trénerov (fitnes cvičenia); rezervácia vstupeniek na zábavné, kultúrne a športové podujatia; poskytovanie služieb na oddych a rekreáciu; organizovanie lotérií a stávkových hier na charitatívne účely; produkcia televíznych a rozhlasových programov; produkcia publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových programov; produkcia hudobných programov; produkcia interaktívnych televíznych programov a hier; produkcia filmov (okrem reklamných); on-line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); vydávanie elektronických publikácií (okrem reklamných); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; poskytovanie informácií o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy, športu a rekreácie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  INÁ LIGA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Drums production s.r.o.; Internátna 22, 974 04 Banská Bystrica 4; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Ivan Belička; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica 4; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 2508-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2508-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 06.11.2019 Typ Doručené
1a Plná moc 06.11.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 07.11.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.11.2019 Typ Platba
4 výsledok rešerše 04.02.2020 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.02.2020 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 17.02.2020 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 18.02.2020 Typ Odoslané
8 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 22.04.2020 Typ Doručené
9 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 27.04.2020 Typ Odoslané
10 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 25.06.2020 Typ Doručené
11 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 26.06.2020 Typ Odoslané
12 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 21.08.2020 Typ Doručené
13 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 25.08.2020 Typ Platba
14 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 25.08.2020 Typ Platba
15 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 28.08.2020 Typ Odoslané
16 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 03.09.2020 Typ Platba
17 Odpoveď na správu úradu 15.10.2020 Typ Doručené
17a Sprievodný list 15.10.2020 Typ Doručené
17b Príloha inde neuvedená 15.10.2020 Typ Doručené
17c Príloha inde neuvedená 15.10.2020 Typ Doručené
17d Príloha inde neuvedená 15.10.2020 Typ Doručené
17e Príloha inde neuvedená 15.10.2020 Typ Doručené
18 pokyn na zverejnenie POZ 02.03.2021 Typ Interné listy
POZ 2508-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku