Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2501-2019
(111)  Číslo ochrannej známky  252197 
(151)  Dátum zápisu  15.04.2020 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  15.04.2020 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2501-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.11.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.01.2020 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.06.2020 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 37 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Obrábacie stroje.
37 - Inštalácie, údržba a opravy strojov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.03, 15.01.17, 26.04.06, 26.03.11, 26.04.09, 27.05.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FERMAT Group, a.s.; Žitavského 496, 156 00 Praha 5 -Zbraslav; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v. o. s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  06.11.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.01.2020 01/2020 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.06.2020 06/2020 FG3M
 
POZ 2501-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2501-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 06.11.2019 Typ Doručené
1a Sprievodný list 06.11.2019 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 07.11.2019 Typ Doručené
2a Vyjadrenie označenia 07.11.2019 Typ Doručené
2b Plná moc 07.11.2019 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 07.11.2019 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.11.2019 Typ Platba
5 výsledok rešerše 18.11.2019 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.11.2019 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 02.12.2019 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie POZ 04.12.2019 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.04.2020 Typ Odoslané
POZ 2501-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku