Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2500-2017
(111)  Číslo ochrannej známky  248455 
(151)  Dátum zápisu  15.11.2018 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2500-2017 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.10.2017 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.08.2018 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.01.2019 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  19 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  19 - Asfaltové (bitúmenové) výrobky pre stavebníctvo; asfaltová lepenka pre stavebníctvo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ATLAS 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PARAPETROL a. s.; Štefánikova 15, 949 01 Nitra; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  neplatná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.08.2018 08/2018 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.01.2019 01/2019 FG3M
3 Ochranné známky vyhlásené za neplatné 26.05.2021 10/2021 MC3M
 
POZ 2500-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2500-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 19.10.2017 Typ Doručené
1a Výpis z obchodného registra 19.10.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 20.10.2017 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.10.2017 Typ Platba
4 výsledok rešerše 15.12.2017 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 02.02.2018 Typ Odoslané
6 rozhodnutie o čiastočnom zamietnutí POZ 11.05.2018 Typ Odoslané
7 pokyn na zverejnenie POZ 22.06.2018 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.11.2018 Typ Odoslané
9 Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 15.05.2020 Typ Doručené
9a Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 15.05.2020 Typ Doručené
9b Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 15.05.2020 Typ Doručené
9c Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 15.05.2020 Typ Doručené
9d Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 15.05.2020 Typ Doručené
9e Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 15.05.2020 Typ Doručené
9f Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 15.05.2020 Typ Doručené
9g Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 15.05.2020 Typ Doručené
9h Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 15.05.2020 Typ Doručené
9i Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 15.05.2020 Typ Doručené
9j Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 15.05.2020 Typ Doručené
9k Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 15.05.2020 Typ Doručené
9l Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 15.05.2020 Typ Doručené
9m Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 15.05.2020 Typ Doručené
9n Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 15.05.2020 Typ Doručené
9o Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 15.05.2020 Typ Doručené
9p Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 15.05.2020 Typ Doručené
9q Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 15.05.2020 Typ Doručené
9r Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 15.05.2020 Typ Doručené
9s Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 15.05.2020 Typ Doručené
9t Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 15.05.2020 Typ Doručené
9u Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 15.05.2020 Typ Doručené
9v Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 15.05.2020 Typ Doručené
9w Príloha inde neuvedená 15.05.2020 Typ Doručené
9x Odôvodnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 15.05.2020 Typ Doručené
9y Návrh, ako sa má vo veci rozhodnúť 15.05.2020 Typ Doručené
9z Plná moc 15.05.2020 Typ Doručené
10 41 Poplatok - kaucia 21.05.2020 Typ Platba
11 27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 21.05.2020 Typ Platba
12 Doplnenie materiálov 05.06.2020 Typ Doručené
12a Plná moc 05.06.2020 Typ Doručené
12b Príloha inde neuvedená 05.06.2020 Typ Doručené
13 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 10.06.2020 Typ Odoslané
14 Vyjadrenie k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 11.08.2020 Typ Doručené
14a Sprievodný list 11.08.2020 Typ Doručené
15 Podanie inde neuvedené 21.10.2020 Typ Doručené
15a Žiadosť inde neuvedená 21.10.2020 Typ Doručené
16 všeobecný referátnik 27.10.2020 Typ Odoslané
17 menovanie, zvolanie komisie 10.11.2020 Typ Interné listy
18 protokol o rokovaní komisie 01.02.2021 Typ Interné listy
19 protokol o hlasovaní komisie 01.02.2021 Typ Interné listy
20 rozhodnutie o neplatnosti OZ 19.03.2021 Typ Odoslané
21 Podanie inde neuvedené 16.04.2021 Typ Doručené
21a Príloha inde neuvedená 16.04.2021 Typ Doručené
21b Žiadosť o vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia 16.04.2021 Typ Doručené
22 všeobecný referátnik 28.04.2021 Typ Odoslané
23 vyhláška pre vestník - neplatnosť 28.04.2021 Typ Interné listy
24 vnútrospisový list 05.05.2021 Typ Interné listy
POZ 2500-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku