Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 250-2015
(111)  Číslo ochrannej známky  240492 
(151)  Dátum zápisu  17.08.2015 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  250-2015 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.02.2015 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.05.2015 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.10.2015 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Liečivá; humánne farmaceutické prípravky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  25.01.01, 19.13.03, 26.11.12, 25.03.05, 26.02.05, 27.05.12, 25.05.02, 29.01.04, 29.01.06, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, biela, ružová, sivá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Sanofi; 54 rue La Boétie, 75008 Paris; FR 
(740)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  06.02.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.05.2015 05/2015 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.10.2015 10/2015 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.08.2019 08/2019 PC3M
 
POZ 250-2015
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 250-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 06.02.2015 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.02.2015 Typ Platba
3 výsledok rešerše 06.03.2015 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 09.03.2015 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.09.2015 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis prevodu 24.06.2019 Typ Doručené
6a Doklad o prevode 24.06.2019 Typ Doručené
6b Plná moc 24.06.2019 Typ Doručené
7 Doplnenie materiálov 28.06.2019 Typ Doručené
7a Doklad o prevode 28.06.2019 Typ Doručené
7b Plná moc 28.06.2019 Typ Doručené
7c Žiadosť o zápis prevodu 28.06.2019 Typ Doručené
8 vyžiadanie poplatku 15.07.2019 Typ Odoslané
9 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.07.2019 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 26.07.2019 Typ Odoslané
11 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 15.03.2021 Typ Doručené
12 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 14.04.2021 Typ Odoslané
13 rozhodnutie o zastavení konania - nedostatky 07.07.2021 Typ Odoslané
POZ 250-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 24.07.2019 Sanofi ZENTIVA, k. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 24.07.2019 ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o. ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku