Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 250-2013
(111)  Trademark Number  235599 
(151)  Registration Date  10.09.2013 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  19.02.2023 
(210)  Application Number  250-2013 
(220)  Application Date  19.02.2013 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.06.2013 
(450)  Publication of Registration Date  04.11.2013 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 35, 38, 39, 40, 41, 45 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Prehrávače kompaktných diskov, slnečné okuliare, videohry, gramofónové platne, magnetické pásky, nosiče zvukových nahrávok, kreslené filmy, hudobné hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince, pásky na zvukové nahrávanie, puzdrá na okuliare, hologramy, prehrávače, televízne prijímače, videokazety, magnetické disky, kompaktné disky, kompaktné disky optické, magnetické médiá, optické disky, zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové nahrávky na všetkých druhoch nosičov, ako aj v digitálnej (elektronickej) podobe, informácie, dáta, databázy, katalógy, programy v elektronickej podobe; elektronické publikácie s možnosťou kopírovania; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu, magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov, audiovizuálne záznamové disky; programové vybavenie počítačov, programy na počítačové hry.
35 - Obchodný manažment v oblasti umenia; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; reklamné služby zásielkové; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; reklama; reklamné agentúry; spracovanie textov, obchodný manažment; obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce; televízna a rozhlasová reklama; maloobchodné a veľkoobchodné služby s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov, s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením počítačov, so softvérom, s počítačovými hrami; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov a materiálov; vydávanie, zverejňovanie a rozširovanie reklamných textov a materiálov; vyhľadávanie sponzorov; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených služieb v tejto triede; komerčné informačné kancelárie; sprostredkovanie obchodu s tovarom; obchodné sprostredkovanie tvorby, predaja a distribúcie CD, MC a DVD; obchodné sprostredkovanie vystúpení a účinkovania výkonných umelcov; interpretov, sólistov, orchestrálnych telies; propagácia a reklama v komunikačných médiách.
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie, káblové vysielanie, tlačové kancelárie, spravodajské agentúry.
39 - Distribúcia tovaru na dobierku; distribúcia tovaru; doručovanie tovaru; distribúcia CD, MC a DVD nosičov.
40 - Tlač, tlačenie.
41 - Prenájom audionahrávok; vydávanie kníh, časopisov a periodík; televízna zábava; služby nahrávacích štúdií; prenájom videopások; výroba videofilmov; organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); prenájom dekorácií; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vyučovanie, vzdelávanie; požičiavanie filmov; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; kluby zdravia (služby); prázdninové tábory (zábava); organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií, nahrávanie videopások; reportérske služby; služby diskoték; služby v oblasti estrád; filmová tvorba; prenájom filmov; hudobné skladateľské služby; vydávanie kníh; nočné kluby; obveselenie; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); služby poskytované orchestrami; výroba divadelných alebo iných predstavení; rozhlasová zábava; výroba rozhlasových a televíznych programov; predaj vstupeniek na zábavné vystúpenia; rezervácia vstupeniek; zábava; pobavenie; výroba hudobných programov; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; organizovanie vedomostných, zábavných, hudobných súťaží; zábavné služby; organizovanie zábav, karnevalov, plesov; moderovanie relácií, programov a podujatí; filmová, divadelná a hudobná tvorba, služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia; služby agentúr sprostredkujúcich divadelných, koncertných a varietných umelcov; výroba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných materiálov; zverejňovanie a vydávanie textov okrem reklamných; zábavné služby nočných klubov; prenájom audioprístrojov, videoprístrojov, videorekordérov, premietačiek, televíznych prijímačov, filmov, kultúrnych a vzdelávacích potrieb a prístrojov; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených služieb v tejto triede; tvorba CD, MC a DVD nosičov (služby nahrávacích štúdií); organizovanie kultúrnych podujatí; produkčná činnosť v oblasti zábavy a kultúry, vzdelávanie, zábavné parky, služby športovísk, prevádzkovanie športových zariadení, výroba audiovizuálnych programov; prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení; činnosť filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných), organizovanie a vedenie súťaží krásy, konferencií, školení; elektronická edičná činnosť (DTP služby).
45 - Spravovanie autorských práv. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Repeťáci 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Jakubec Martin, PhDr.; Skalická cesta 7, 831 02 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  19.02.2033 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.06.2013 6/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.11.2013 11/2013 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 10.11.2022 21/2022 ND3M
 
POZ 250-2013
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.02.2013 234,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 17.10.2022 106,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 250-2013
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 19.02.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Zoznam tovarov a služieb (SR) 19.02.2013 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.03.2013 Type Payment
výsledok rešerše 06.03.2013 Type Internal Letter
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.03.2013 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 05.04.2013 Type Delivered
pokyn na zverejnenie POZ 09.04.2013 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.09.2013 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 30.06.2022 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 27.07.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 28.07.2022 Type Sent document
rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 22.09.2022 Type Sent document
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 26.09.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Potvrdenie o podaní 27.09.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 20.10.2022 Type Sent document
POZ 250-2013
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku