Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 250-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  235599 
(151)  Dátum zápisu  10.09.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  250-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.02.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.06.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.11.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 38, 39, 40, 41, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Prehrávače kompaktných diskov, slnečné okuliare, videohry, gramofónové platne, magnetické pásky, nosiče zvukových nahrávok, kreslené filmy, hudobné hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince, pásky na zvukové nahrávanie, puzdrá na okuliare, hologramy, prehrávače, televízne prijímače, videokazety, magnetické disky, kompaktné disky, kompaktné disky optické, magnetické médiá, optické disky, zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové nahrávky na všetkých druhoch nosičov, ako aj v digitálnej (elektronickej) podobe, informácie, dáta, databázy, katalógy, programy v elektronickej podobe; elektronické publikácie s možnosťou kopírovania; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu, magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov, audiovizuálne záznamové disky; programové vybavenie počítačov, programy na počítačové hry.
35 - Obchodný manažment v oblasti umenia; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; reklamné služby zásielkové; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; reklama; reklamné agentúry; spracovanie textov, obchodný manažment; obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce; televízna a rozhlasová reklama; maloobchodné a veľkoobchodné služby s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov, s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením počítačov, so softvérom, s počítačovými hrami; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triede 41; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov a materiálov; vydávanie, zverejňovanie a rozširovanie reklamných textov a materiálov; vyhľadávanie sponzorov; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených služieb v tejto triede; komerčné informačné kancelárie; sprostredkovanie obchodu s tovarom; obchodné sprostredkovanie tvorby, predaja a distribúcie CD, MC a DVD; obchodné sprostredkovanie vystúpení a účinkovania výkonných umelcov; interpretov, sólistov, orchestrálnych telies; propagácia a reklama v komunikačných médiách.
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie, káblové vysielanie, tlačové kancelárie, spravodajské agentúry.
39 - Distribúcia tovaru na dobierku; distribúcia tovaru; doručovanie tovaru; distribúcia CD, MC a DVD nosičov.
40 - Tlač, tlačenie.
41 - Prenájom audionahrávok; vydávanie kníh, časopisov a periodík; televízna zábava; služby nahrávacích štúdií; prenájom videopások; výroba videofilmov; organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); prenájom dekorácií; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vyučovanie, vzdelávanie; požičiavanie filmov; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; kluby zdravia (služby); prázdninové tábory (zábava); organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; organizovanie športových súťaží; plánovanie a organizovanie večierkov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií, nahrávanie videopások; reportérske služby; služby diskoték; služby v oblasti estrád; filmová tvorba; prenájom filmov; hudobné skladateľské služby; vydávanie kníh; nočné kluby; obveselenie; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); služby poskytované orchestrami; výroba divadelných alebo iných predstavení; rozhlasová zábava; výroba rozhlasových a televíznych programov; predaj vstupeniek na zábavné vystúpenia; rezervácia vstupeniek; zábava; pobavenie; výroba hudobných programov; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; organizovanie vedomostných, zábavných, hudobných súťaží; zábavné služby; organizovanie zábav, karnevalov, plesov; moderovanie relácií, programov a podujatí; filmová, divadelná a hudobná tvorba, služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia; služby agentúr sprostredkujúcich divadelných, koncertných a varietných umelcov; výroba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných materiálov; zverejňovanie a vydávanie textov okrem reklamných; zábavné služby nočných klubov; prenájom audioprístrojov, videoprístrojov, videorekordérov, premietačiek, televíznych prijímačov, filmov, kultúrnych a vzdelávacích potrieb a prístrojov; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených služieb v tejto triede; tvorba CD, MC a DVD nosičov (služby nahrávacích štúdií); organizovanie kultúrnych podujatí; produkčná činnosť v oblasti zábavy a kultúry, vzdelávanie, zábavné parky, služby športovísk, prevádzkovanie športových zariadení, výroba audiovizuálnych programov; prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení; činnosť filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných), organizovanie a vedenie súťaží krásy, konferencií, školení; elektronická edičná činnosť (DTP služby).
45 - Spravovanie autorských práv. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Repeťáci 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Jakubec Martin, PhDr.; Skalická cesta 7, 831 02 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.02.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.06.2013 6/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.11.2013 11/2013 FG3M
 
POZ 250-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.02.2013 234,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 250-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 19.02.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Zoznam tovarov a služieb (SR) 19.02.2013 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.03.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 06.03.2013 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.03.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 05.04.2013 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 09.04.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.09.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 30.06.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 27.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 28.07.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 22.09.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 26.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 27.09.2022 Typ Odoslané
POZ 250-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku