Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 25-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  205886 
(151)  Dátum zápisu  15.04.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  09.01.2013 
(210)  Číslo prihlášky  25-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.01.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.01.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.07.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 05, 31 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Hnojivá, substráty (bezzeminové rastlinné), zemina na pestovanie, chemické prípravky na skvalitnenie pôdy, pôda - humus, prípravky na hnojenie, liadok, kompost, rašelina (hnojivo), moridlá na ochranu semien, vzácne zeminy.
05 - Insekticídy, fungicídy, herbicídy, pesticídy, chemické prípravky proti voškám, prípravky na sterilizáciu pôdy.
31 - Osivá, podstielková kôra, chovateľské, pestovateľské produkty, krmivá, hubová kultúra na sejbu, rastlinné semená, slamená podstielka (materiál na zakrytie povrchu pôdy). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.12, 24.15.11, 04.05.03 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AGRO CS, a. s.; Říkov 265, 552 03 Česká Skalice; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Holoubková Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  09.01.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.01.2004 1/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.07.2004 7/2004 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.04.2013 4/2013 ND3M
 
POZ 25-2003
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.02.2003 3 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.01.2013 133,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 25-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 09.01.2003 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 09.01.2003 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 09.01.2003 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 04.02.2003 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.02.2003 Typ Platba
výsledok rešerše 15.10.2003 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 16.10.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.04.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 14.12.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.01.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 05.03.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 16.05.2022 Typ Doručené
POZ 25-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku