Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2494-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2494-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.11.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  25, 39, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  25 - Čiapky, šnurovacie topánky, svetre, pulóvre, ponožky, košele, košele s krátkym rukávom, klobúky, nohavice, vrchné ošatenie, šatky, šály, nepremokavé odevy, športové tričká, dresy, bundy, topánky na šport, tričká, šály uviazané pod krkom, športové tielka, pokrývky hlavy, opasky (časti odevov).
39 - Sprevádzanie turistov, organizovanie turistickej dopravy, sprostredkovanie dopravy, informácie o možnostiach dopravy, rezervácie dopravy, rezervácie zájazdov, poskytovanie informácií o cestovných trasách, úschovne batožiny, sprostredkovanie osobnej dopravy pomocou online aplikácií pre tretie osoby.
41 - Poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu, vydávanie textov (okrem reklamných), produkcia filmov (nie reklamných), vydávanie kníh, poskytovanie športovísk, organizovanie a vedenie kongresov, informácie o výchove a vzdelávaní, informácie o možnostiach zábavy, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie športových súťaží, informácie o možnostiach rekreácie, požičiavanie športového výstroja (okrem dopravných prostriedkov), organizovanie a vedenie seminárov, meranie času na športových podujatiach, online vydávanie elektronických kníh a časopisov, elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby), online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania), fotografické reportáže, fotografovanie, online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania), turistické prehliadky so sprievodcom, organizovanie horolezeckých túr so sprievodcom, tvorba videozáznamov na podujatiach. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  06.01.01, 07.01.20, 26.03.04, 26.07.17, 26.05.24, 26.03.24, 27.05.03, 25.03.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hikemates s.r.o.; Dunajská 8, 811 08 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  PRIELOMEK & PARTNERS advokátska kancelária, s.r.o.; Brančská 3108/7, 851 05 Bratislava-Petržalka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2494-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2494-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 05.11.2019 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 05.11.2019 Typ Doručené
1b Plná moc 05.11.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 06.11.2019 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.11.2019 Typ Platba
POZ 2494-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku