Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2485-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2485-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.11.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  12, 16, 25, 35, 38, 41, 42, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  12 - Teplovzdušné balóny; autobusy; autokary; lode, člny; nákladné autá, kamióny; lietadlá; nosiče batožiny na vozidlá; vagóny; elektromobily; padáky; poťahy na sedadlá automobilov; železničné vozne; motocykle; vodné dopravné prostriedky; lode; dvere na dopravné prostriedky; športové autá; vzducholode, balóny; električky; pozemné lanovky; visuté lanovky; trojkolky; mopedy; okenné tabule na okná automobilov; osobné automobily; automobily; jachty; automobilové karosérie; karosérie dopravných prostriedkov; autopoťahy; karavany (obytné prívesy); nákupné vozíky; kanoe; skútre.
16 - Pečiatky (s adresnými údajmi); papier; plagáty; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; albumy; obrazy; tlače (rytiny); knižné zarážky; architektonické modely; spisové obaly (papiernický tovar); rytiny; umelecké litografie; obrazy (maľby) zarámované alebo nezarámované; ceruzky; noviny; periodiká; atlasy; zoraďovače, šanóny (na voľné listy); podložky pod pivové poháre; lístky; skicáre; útržkové bloky; držiaky na písacie potreby; brožúry; výšivkové vzory; pečate; pečatidlá; pečatné vosky; zošity; poznámkové zošity; mapy; hárky papiera; kartón; lepenka; tuby z kartónu; katalógy; spevníky; obaly na doklady; zoraďovače (kancelárske potreby); toaletný papier; knihy; zásuvky na spisy; obaly (papiernický tovar); grafické vzory (tlačoviny); baliaci papier; puzdrá na perá, perečníky; písacie potreby; emblémy (papierové pečate); fotografie (tlačoviny); pečiatky; knihárske textílie; účtovné knihy; zoznamy; tlačivá (formuláre); šablóny (kancelárske potreby); grafické reprodukcie; grafické zobrazenia; časové rozvrhy (tlačoviny); pohľadnice; tlačoviny; tlačené publikácie; príručky; listový papier; ťažidlo na papiere; litografie; brožované knihy; papierové vreckovky; papierové obrusy; školské tabule; olejotlače; záložky do kníh; papierové pečate; papiernický tovar; pergamenový papier; baliace plastové fólie; nákresy; dosky na spisy; plniace perá; portréty; prospekty; perá (kancelárske potreby); časopisy (periodiká); papierové pásky; papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; školské potreby (papiernický tovar); záložky do kníh; blahoprajné pohľadnice; podložky na písanie; poštové známky; ročenky; kalendáre; samolepky pre domácnosť a na kancelárske použitie; lepenkové alebo papierové škatule; papierové podložky pod poháre; oznámenia (papiernický tovar); papierové zástavy; papierové alebo plastové vrecká na odpadky; papierové servítky; papierové obrúsky (prestieranie); obaly na súpravy písacích potrieb; grafické znaky; pútače z papiera alebo lepenky; etikety okrem textilných; papierové alebo kartónové vývesné tabule; samolepky (papiernický tovar); komiksy; kopírovací papier (papiernický tovar); hudobné blahoželania (pohľadnice); obežníky; puzdrá na pasy; tabule na zapichovanie oznamov; nákupné karty (nie na hranie); letáky; obálky na dokumenty (papiernický tovar); bankovky; tlačené poukážky.
25 - Oblečenie pre motoristov; obuv; baretky; pracovné plášte; pletené šály; krátke kabátiky; pánske spodky; priliehavé čiapky; spodná bielizeň; kapucne (časti odevov); šilty; opasky (časti odevov); pletené šatky; župany; svetre; pulóvre; rúcha, ornáty; ponožky; košele; odevy; oblečenie; klobúky; pokrývky hlavy; kombinézy (oblečenie); kostýmy, obleky; kravaty; nohavice; cyklistické oblečenie; rukavice; šatky, šály; šerpy; pleteniny (oblečenie); cylindre (klobúky); vesty; závoje, čepce (časti rehoľných odevov); kabáty; nepremokavé odevy; legíny; pleteniny (oblečenie); sukne; oblečenie pre bábätká; športové tričká, dresy; zástery; palčiaky; papuče; plážové oblečenie; pyžamá; šaty; podprsenky; kabátiky; tógy; uniformy; bundy; saká; závoje; kúpacie čiapky; plavky (pánske); plavky; topánky; topánky na šport; športová obuv; čelenky (oblečenie); parky (teplé krátke kabáty s kapucňou); body (spodná bielizeň); šatky na krk; telocvičné úbory; odevy z imitácií kože; kožené odevy; maškarné kostýmy; tričká; šály uviazané pod krkom; papierové klobúky (oblečenie); nohavicové sukne; pončá; legínsy; šatové sukne; šilty (pokrývky hlavy); dámske nohavičky; športové tielka.
35 - Lepenie plagátov; komerčné informačné kancelárie; rozširovanie reklamných oznamov; fotokopírovacie služby; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); rozmnožovanie dokumentov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; dražby; prieskum trhu; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných textov; reklama; rozhlasová reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna reklama; aranžovanie výkladov; reklamné agentúry; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; marketingový prieskum; hospodárske (ekonomické) predpovede; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; prieskum verejnej mienky; nábor zamestnancov; prenájom reklamných plôch; spracovanie textov; služby predplácania novín a časopisov (pre tretie osoby); zásielkové reklamné služby; organizovanie obchodných alebo reklamných veľtrhov; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prehľad tlače (výstrižkové služby); prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; písanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; vyhľadávanie sponzorov; organizovanie módnych prehliadok na podporu predaja; tvorba reklamných filmov; marketing; telemarketingové služby; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; platené reklamné služby typu „klikni sem; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; on line poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; navrhovanie reklamných materiálov; prenájom bilbordov; písanie textov scenárov na reklamné účely.
38 - Rozhlasové vysielanie; posielanie správ; televízne vysielanie; telefonické služby; telefonická komunikácia; telexové služby; spravodajské kancelárie; vysielanie káblovej televízie; komunikácia mobilnými telefónmi; prenos správ a obrazových informácií prostredníctvom počítačov; elektronická pošta; faxové prenosy; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami); komunikácia prostredníctvom optických sietí; prenos signálu prostredníctvom satelitu; elektronické zobrazovacie tabule (telekomunikačné služby); poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; telekonferenčné služby; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; prenájom prístupového času do svetových počítačových sietí; poskytovanie telekomunikačných kanálov na telenákupy; poskytovanie priestoru na diskusiu na internete; poskytovanie prístupu do databáz; hlasová odkazová služba; on line posielanie pohľadníc; prenos digitálnych súborov; bezdrôtové vysielanie; videokonferenčné služby; poskytovanie diskusných fór online; kontinuálny prenos dát (streaming); rádiová komunikácia.
41 - Akadémie (vzdelávanie); zábava; filmové štúdiá; cirkusové predstavenia; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaži; telesná výchova; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; rozhlasová zábava; vyučovanie; vzdelávanie; školenia; produkcia filmov (nie reklamných); požičovne kníh (knižnice); vydávanie kníh; tvorba rozhlasových a televíznych programov; varietné predstavenia; divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo iných predstavení; televízna zábava; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; diskotéky (služby); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; fitnes kluby (zdravotné a kondičné cvičenia); služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); organizovanie živých vystúpení; premietanie kinematografických filmov; detské škôlky (vzdelávanie); organizovanie športových súťaži; plánovanie a organizovanie večierkov; praktický výcvik (ukážky); služby múzeí (prehliadky, výstavy); nahrávacie štúdiá (služby); organizovanie a vedenie seminárov; tábory na športové sústredenia; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie súťaží krásy; náboženská výchova; organizovanie plesov; písanie textov scenárov nie na reklamné účely; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); titulkovanie; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); fotografické reportáže; fotografovanie; reportérske služby; prekladateľské služby; písanie textov; organizovanie a vedenie koncertov; tlmočnícke služby; hudobná tvorba; on line poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); on line poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; skladanie piesní; písanie televíznych a filmových scenárov (tvorba); turistické prehliadky so sprievodcom.
42 - Počítačové programovanie; tvorba softvéru; módne návrhárstvo; grafické dizajnérstvo; navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); zhotovovanie kópií počítačových programov; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); prenájom webových serverov; ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; poskytovanie internetových vyhľadávačov; prenájom počítačových serverov (serverhosting).
45 - Osobní strážcovia; nočné stráženie; strážne služby; poradenstvo v oblasti bezpečnosti; mediačné služby; arbitrážne služby; spravovanie autorských práv; udeľovanie licencií na práva duševného vlastníctva; advokátske služby; registrácia doménových mien (právne služby); služby rozhodcovských súdov; online služby sociálnych sietí: vypracovávanie právnych dokumentov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko  
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Buday Marián, Ing.; Domovina 123/25, Výčapy-Opatovce 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2485-2019
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.11.2019 266,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2485-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 04.11.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Zoznam tovarov a služieb (SR) 04.11.2019 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 05.11.2019 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.11.2019 Typ Platba
výsledok rešerše 28.11.2019 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 11.12.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 08.01.2020 Typ Doručené
rozhodnutie o zamietnutí POZ (s vyjadrením) 30.04.2020 Typ Odoslané
POZ 2485-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku