Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 248-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  235435 
(151)  Dátum zápisu  14.08.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  248-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.02.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.05.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.10.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  33 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  33 - Vodka. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Nicolaus Vodka Citrónovka 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ST. NICOLAUS, a. s.; Ul. 1. mája č. 113, 031 28 Liptovský Mikuláš; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  G. Lehnert, s. r. o.; Rajská ul. č. 7, 811 08 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.02.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.05.2013 5/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.10.2013 10/2013 FG3M
 
POZ 248-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.03.2013 166,00 EUR
08 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 05.03.2013 40,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 248-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 18.02.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.02.2013 Typ Doručené
Plná moc 21.02.2013 Typ Doručené
08 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 07.03.2013 Typ Platba
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.03.2013 Typ Platba
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 08.03.2013 Typ Doručené
Oznámenie k poplatkom 08.03.2013 Typ Doručené
Plná moc 08.03.2013 Typ Doručené
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 15.03.2013 Typ Odoslané
výsledok rešerše 19.03.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 20.03.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.08.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 23.06.2022 Typ Doručené
POZ 248-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku