Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2476-2019
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2476-2019 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.10.2019 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  31, 32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  31 - Poľnohospodárske a záhradnícke výrobky, výrobky lesného a rybného hospodárstva (surové, nespracované); zrná a semená (surové, nespracované); čerstvé ovocie a zelenina; čerstvé bylinky; živé rastliny a kvety; osivá, sadenice a hľuzy plodín; živé zvieratá; krmivo a nápoje pre zvieratá; slad.
32 - Pivo; nealkoholické nápoje; minerálne a sýtené vody; ovocné nápoje a džúsy; sirupy a iné nealkoholické prípravky na výrobu nápojov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  JUICIFER 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GP Trading s.r.o.; Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava-Ružinov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Martin Palaj, advokát; Nobelova 2/A, 831 02 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2476-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2476-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
Potvrdenie o podaní Typ Doručené
Neznámy typ protokolu - bez názvu 30.10.2019
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.11.2019 Typ Platba
výsledok rešerše 13.11.2019 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 14.11.2019 Typ Interné listy
POZ 2476-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku