Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2473-2015
(111)  Číslo ochrannej známky  244790 
(151)  Dátum zápisu  26.04.2017 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2473-2015 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.12.2015 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.03.2016 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.06.2017 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítačové operačné programy (nahraté); počítačový softvér (nahraté počítačové programy); počítačové programy (sťahovateľné); počítačové hry (softvér); počítačové softvérové aplikácie (sťahovateľné); počítačové databázy (sťahovateľné); elektronické databázy (sťahovateľné); elektronické databázy nahraté na počítačových médiách; počítače; počítačový hardvér.
16 - Tlačoviny; katalógy; časopisy (periodiká); letáky; návody; príručky; periodiká; počítačové programy v tlačenej forme; tlačené publikácie; brožúry; účtovné knihy; tlačivá (formuláre); prospekty; obežníky.
35 - Maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 9 a 16 tohto zoznamu; veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 9 a 16 tohto zoznamu; podpora predaja (pre tretie osoby); online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; obchodná správa licencií výrobkov a služieb pre tretie osoby; objednávkové služby pre tretie osoby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných zmlúv pre tretie osoby; podnikateľské konzultačné a poradenské služby; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh; subdodávateľské služby (obchodné služby); poskytovanie informácií a poradenstva zákazníkom týkajúcich sa výberu produktov a výrobkov pri ich nákupe; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; analýzy nákladov; zostavovanie výpisov z účtov; obchodné alebo podnikové audity (revízia účtov); poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; reklama; obchodný alebo podnikateľský výskum; správa počítačových súborov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské informácie; príprava miezd a výplatných listín; vypracovávanie daňových priznaní; odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); administratívne spracovanie obchodných objednávok; fakturácie; zostavovanie štatistík; marketing; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; optimalizácia internetových vyhľadávačov; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; obchodné sprostredkovateľské služby; vyjednávanie a uzatváranie obchodných transakcií pre tretie osoby; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; externé administratívne riadenie podnikov; podávanie daňových priznaní; správa databáz.
41 - Vzdelávanie; školenia; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie seminárov; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; online poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania); koučovanie (školenie); odborné preškoľovanie.
42 - Aktualizovanie (update) počítačového softvéru; prechod na vyššiu verziu (upgrade) počítačového softvéru; aktualizovanie (update) databázového softvéru; prechod na vyššiu verziu (upgrade) databázového softvéru; výskum a vývoj počítačového softvéru; požičiavanie počítačov; počítačové programovanie; tvorba softvéru; poradenstvo v oblasti návrhu a vývoja počítačového hardvéru; požičiavanie počítačového softvéru; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); obnovovanie počítačových databáz; údržba počítačového softvéru; analýzy počítačových systémov; návrh počítačových systémov; zhotovovanie kópií počítačových programov; prevod údajov alebo dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; tvorba a udržiavanie webových stránok (pre tretie osoby); hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácia počítačového softvéru; prevod (konverzia) počítačových programov alebo údajov (nie fyzický); poradenstvo v oblasti počítačových programov; prenájom webových serverov; ochrana počítačov proti počítačovým vírusom; výskum v oblasti ochrany životného prostredia; digitalizácia dokumentov (skenovanie); diaľkové monitorovanie počítačových systémov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; poskytovanie softvéru prostredníctvom internetu (SaaS); poradenstvo v oblasti informačných technológií; prenájom počítačových serverov (serverhosting); zálohovanie údajov mimo pracoviska; uchovávanie elektronických údajov; poskytovanie informácií o počítačových technológiách a programovaní prostredníctvom webových stránok; poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing); externé poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií; technologické poradenstvo; poradenstvo v oblasti počítačových technológií; poradenstvo v oblasti telekomunikačných technológií. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SOFTIP 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SOFTIP, a. s.; Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.; Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  1302499 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  08. 12. 2015 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  04.12.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.03.2016 03/2016 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 03.05.2017 05/2017 XA3M
3 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.06.2017 06/2017 FG3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.01.2020 01/2020 TC3M
 
POZ 2473-2015
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2473-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 04.12.2015 Typ Doručené
1a Plná moc 04.12.2015 Typ Doručené
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 04.12.2015 Typ Doručené
2 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému 08.12.2015 Typ Doručené
2a Zoznam tovarov a služieb (SR) 08.12.2015 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 14.12.2015 Typ Odoslané
4 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 17.12.2015 Typ Platba
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.12.2015 Typ Platba
6 výsledok rešerše 19.01.2016 Typ Interné listy
7 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 02.02.2016 Typ Odoslané
8 vyžiadanie poplatku v CHF 03.02.2016 Typ Odoslané
9 List z OMPI 03.02.2016 Typ Doručené
10 pokyn na zverejnenie POZ 04.02.2016 Typ Interné listy
11 List z OMPI 09.06.2016 Typ Doručené
12 Odpoveď na správu úradu 15.06.2016 Typ Doručené
13 odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 23.06.2016 Typ Odoslané
14 Notifikácia z OMPI 14.07.2016 Typ Doručené
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.05.2017 Typ Odoslané
16 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 06.11.2019 Typ Doručené
16a Výpis z obchodného registra 06.11.2019 Typ Doručené
17 dodatok k osvedčeniu OZ 02.12.2019 Typ Odoslané
POZ 2473-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.11.2019 SOFTIP, a. s. SOFTIP, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku