Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2471-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  200859 
(151)  Dátum zápisu  11.11.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  16.08.2011 
(210)  Číslo prihlášky  2471-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.08.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.08.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.02.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 05, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Chemikálie a chemické produkty; chemické produkty na použitie v priemysle a vede; činidlá (okrem činidiel na lekárske a zverolekárske účely); enzýmy; diagnostické prípravky.
05 - Farmaceutické, medicinálne, terapeutické a zverolekárske prípravky a látky; diagnostické činidlá; enzýmy; chemikálie a chemické prípravky na použitie vo farmácii, zdravotníctve a zverolekárstve; kultivované ľudské bunky.
42 - Zdravotnícke služby patriace do triedy 42. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  GENZYME 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Genzyme Corporation; 50 Binney Street, Cambridge, MA 02142; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  16.08.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.08.2002 08/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.02.2003 02/2003 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.04.2007 04/2007 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 06.07.2011 07/2011 ND3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.06.2019 06/2019 TC3M
 
POZ 2471-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2471-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 16.08.2001 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 22.08.2001 Typ Doručené
2a Plná moc 22.08.2001 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.08.2001 Typ Platba
4 výsledok rešerše 23.05.2002 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 23.05.2002 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.11.2002 Typ Odoslané
7 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.02.2007 Typ Doručené
8 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.02.2007 Typ Platba
9 dodatok k osvedčeniu OZ 05.03.2007 Typ Odoslané
10 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.04.2011 Typ Platba
11 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 12.04.2011 Typ Doručené
12 dodatok k osvedčeniu OZ 09.06.2011 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 04.03.2019 Typ Doručené
13a Plná moc 04.03.2019 Typ Doručené
14 dodatok k osvedčeniu OZ 07.05.2019 Typ Odoslané
15 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.12.2020 Typ Doručené
16 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 04.05.2021 Typ Doručené
16a Plná moc 04.05.2021 Typ Doručené
17 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.05.2021 Typ Platba
POZ 2471-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 16.02.2007 GENZYME CORPORATION GENZYME CORPORATION
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 29.04.2019 Genzyme Corporation GENZYME CORPORATION
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku