Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 247-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  230269 
(151)  Dátum zápisu  18.07.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  247-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.02.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.04.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.09.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie, obchodný alebo podnikateľský prieskum, profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, marketingové štúdie, prieskum trhu, reklama, reklamné agentúry, vyhľadávanie sponzorov.
36 - Finančné informácie, finančný lízing, prenájom nehnuteľnosti, realitné kancelárie, sprostredkovanie/maklérstvo.
41 - Organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie športových súťaží, prevádzkovanie športových zariadení, služby športovísk, rezervácia vstupeniek. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  HC winLand 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  winLand s.r.o.; Hviezdoslavova 7, 071 01 Michalovce; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  17.02.2021 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  17.02.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.04.2011 04/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.09.2011 09/2011 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 13.10.2021 19/2021 MA3M
 
POZ 247-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 247-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 17.02.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.03.2011 Typ Platba
3 výsledok rešerše 03.03.2011 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 04.03.2011 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.07.2011 Typ Odoslané
6 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 24.06.2020 Typ Doručené
POZ 247-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku