Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 24627
(111)  Číslo ochrannej známky  150726 
(151)  Dátum zápisu  04.09.1951 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  04.09.2021 
(210)  Číslo prihlášky  24627 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.09.1951 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  19 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  19 - Ohnivzdorné tvárnice na pece. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  CORHART 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Saint-Gobain Ceramics and Plastics, Inc.; One New Bond Street, Worcester, MA 01615-0137; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Hörmannová, Tomeš, Patentová, technická a známková kancelária, Tomeš Pavol, Ing.; Repašského 20, 841 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  04.09.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Obnovené ochranné známky 07.01.2002 01/2002 ND3M
2 Obnovené ochranné známky 03.05.2012 05/2012 ND3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 13.10.2021 19/2021 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 13.10.2021 19/2021 ND3M
 
POZ 24627
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 24627
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.07.1998 Typ Doručené
2 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 17.07.1998 Typ Doručené
3 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
4 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa Typ Platba
5 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.06.1999 Typ Doručené
6 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.05.1999 Typ Platba
7 pokyn na zápis prevodu 18.05.1999 Typ Interné listy
8 pokyn na zápis zmeny v údajoch o majiteľovi 18.05.1999 Typ Interné listy
9 dodatok k osvedčeniu OZ 02.08.1999 Typ Odoslané
10 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 29.06.2001 Typ Doručené
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.07.2001 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 19.11.2001 Typ Odoslané
13 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 29.02.2012 Typ Platba
14 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 23.02.2012 Typ Doručené
15 dodatok k osvedčeniu OZ 10.04.2012 Typ Odoslané
16 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 15.01.2021 Typ Doručené
17 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 02.09.2021 Typ Doručené
17a Sprievodný list 02.09.2021 Typ Doručené
17b Príloha inde neuvedená 02.09.2021 Typ Doručené
17c Príloha inde neuvedená 02.09.2021 Typ Doručené
18 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 02.09.2021 Typ Doručené
19 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.09.2021 Typ Platba
20 Doplnenie materiálov 10.09.2021 Typ Doručené
20a Sprievodný list 10.09.2021 Typ Doručené
20b Plná moc 10.09.2021 Typ Doručené
21 dodatok k osvedčeniu OZ 28.09.2021 Typ Odoslané
POZ 24627
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Corhart Refractories Corporation, společnost zřízená podle zákonů státu Delaware
SAINT GOBAIN/NORTON INDUSTRIAL CERAMICS CORPORATION, spol. podľa zákonov št. Delaware
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.09.2021 Saint-Gobain Ceramics and Plastics, Inc. SAINT-GOBAIN INDUSTRIAL CERAMICS, INC., spol. podľa zákonov št. Delaware
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku