Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 246-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  199253 
(151)  Dátum zápisu  23.05.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  02.02.2011 
(210)  Číslo prihlášky  246-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.02.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.02.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.08.2002 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 36 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Rešeršné a výskumné správy.
36 - Finančné služby. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  BEAR STEARNS 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  JPMorgan Chase & Co.; Park Avenue, New York, NY 10017; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar; Palisády 50, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  02.02.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.02.2002 02/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 06.08.2002 08/2002 FH3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.03.2011 03/2011 PC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.03.2011 03/2011 PC3M
5 Obnovené ochranné známky 04.03.2011 03/2011 ND3M
 
POZ 246-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 246-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Prihláška OZ 02.02.2001 Typ Doručené
1a Plná moc 02.02.2001 Typ Doručené
2 F0011 Popl. za prihlášku 12.02.2001 Typ Platba
3 výsledok rešerše 13.11.2001 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 13.11.2001 Typ Interné listy
5 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.04.2002 Typ Doručené
6 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.05.2002 Typ Platba
7 Zápis zmeny adresy do registra 24.05.2002 Typ Odoslané
8 pokyn na zápis POZ so zmenou po zverejnení 23.05.2002 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.05.2002 Typ Odoslané
10 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.01.2011 Typ Platba
11 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 19.01.2011 Typ Platba
12 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 19.01.2011 Typ Platba
13 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 14.01.2011 Typ Doručené
13a Doklad o prevode/prechode 14.01.2011 Typ Doručené
14 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 14.01.2011 Typ Doručené
14a Plná moc 14.01.2011 Typ Doručené
15 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 14.01.2011 Typ Doručené
16 dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2011 Typ Odoslané
17 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 08.06.2020 Typ Doručené
18 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 01.02.2021 Typ Doručené
19 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 05.02.2021 Typ Platba
20 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 01.03.2021 Typ Odoslané
21 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 03.05.2021 Typ Doručené
22 prvé predĺženie lehoty/vyjadrenie pred zamietnutím 03.05.2021 Typ Odoslané
POZ 246-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.05.2002 The Bear Stearns Companies, Inc. The Bear Stearns Companies, Inc.
2 Prevod majiteľa 24.01.2011 The Bear Stearns Companies LLC The Bear Stearns Companies, Inc.
3 Prevod majiteľa 24.01.2011 JPMorgan Chase & Co. The Bear Stearns Companies LLC
4 Zápis alebo zmena zástupcu 24.01.2011 inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku