Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2452-2020
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2452-2020 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.10.2020 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.02.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Analgetiká; lieky pre humánnu medicínu (na chrípku a prechladnutie). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.22, 26.99.24, 27.05.24, 27.05.19, 27.05.15, 24.17.01, 29.01.04, 29.01.05 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.; Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Glenmark Pharmaceuticals SK, s.r.o.; Tomášikova 64, 831 04 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.02.2021 04/2021 BA3M
 
POZ 2452-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2452-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 30.10.2020 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 30.10.2020 Typ Doručené
1b Sprievodný list 30.10.2020 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 09.11.2020 Typ Doručené
2a Vyjadrenie označenia 09.11.2020 Typ Doručené
2b Plná moc 09.11.2020 Typ Doručené
2c Sprievodný list 09.11.2020 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 09.11.2020 Typ Doručené
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.11.2020 Typ Platba
5 výsledok rešerše 05.02.2021 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 05.02.2021 Typ Interné listy
7 Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 21.04.2021 Typ Doručené
7a Sprievodný list 21.04.2021 Typ Doručené
8 všeobecný referátnik 04.05.2021 Typ Odoslané
9 Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 10.05.2021 Typ Doručené
POZ 2452-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku