Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 245-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  199367 
(151)  Dátum zápisu  10.06.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  31.01.2012 
(210)  Číslo prihlášky  245-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  31.01.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.03.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  10.09.2002 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 07, 08, 35, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Guľky, valčeky a výkovky z ocele, oceľové krúžky a poistné podložky, oceľové upínacie i sťahovacie puzdrá a ich oceľové matice.
07 - Guľkové, valčekové, ihlové, kuželíkové a súdkové ložiská, vodiace kladky, ozubené kolesá a hriadele strojov, stroje na spracovanie kovov, obrábacie stroje a stroje na ložiskovú výrobu a ich články, strojové rezné nástroje.
08 - Ručné nástroje a náčinie na spracovanie kovov.
35 - Sprostredkovanie kúpy a predaja uvedených výrobkov.
40 - Kováčske práce, obrábanie a tepelné spracovanie kovov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  KLF - ZVL 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  OMNIA KLF, a. s.; Kukučínova 2734, 024 01 Kysucké Nové Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  785639 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  10. 06. 2002; 19. 06. 2006 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  AT; CN; CZ; DE; FR; GB; HU; CH; IT; PL; RU; UA 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  31.01.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.03.2002 03/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 10.09.2002 09/2002 FG3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 03.12.2002 12/2002 XA3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 08.01.2004 01/2004 PC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 08.01.2004 01/2004 PC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.05.2004 05/2004 PC3M
7 Medzinárodne zapísané ochranné známky 07.12.2006 12/2006 XA3M
8 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.07.2007 07/2007 PC3M
9 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 04.10.2007 10/2007 QB3M
10 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 06.12.2007 12/2007 QB3M
11 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.07.2010 07/2010 TC3M
12 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 05.04.2011 04/2011 QB3M
13 Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na ochranné známky 06.05.2011 05/2011 QC3M
14 Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na ochranné známky 06.05.2011 05/2011 QC3M
15 Obnovené ochranné známky 04.01.2012 01/2012 ND3M
16 Sublicenčné zmluvy registrované na ochranné známky 02.12.2019 12/2019 QD3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 20290835 1 KLF - ZVL BEARINGS PRIVATE LIMITED nevýlučná 30.08.2007 neplatná
  • 20290836 2 KLF - ZVL Bearings, s.r.o. nevýlučná 12.10.2007 neplatná
  • 20290837 3 KLF - ZVL Bearings, s.r.o. výlučná 14.02.2011 platná
    • 20290838 1 ZVL SLOVAKIA, a.s.; Na Stanicu 22, 010 09 Žilina; SK výlučná 04.11.2019 platná
 
POZ 245-2002
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 245-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 31.01.2002 Typ Doručené
1a Plná moc 31.01.2002 Typ Doručené
2 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 31.01.2002 Typ Doručené
2a Zoznam tovarov a služieb (FR) 31.01.2002 Typ Doručené
2b Plná moc 31.01.2002 Typ Doručené
3 vyžiadanie poplatku 07.02.2002 Typ Odoslané
4 vyžiadanie poplatku 07.02.2002 Typ Odoslané
5 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 11.02.2002 Typ Platba
6 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 11.02.2002 Typ Platba
7 výsledok rešerše 12.02.2002 Typ Interné listy
8 pokyn na zverejnenie POZ 12.02.2002 Typ Interné listy
9 Žiadosť o územné rozšírenie 06.06.2002 Typ Doručené
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 13.06.2002 Typ Odoslané
11 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 19.06.2002 Typ Odoslané
12 vyžiadanie poplatku v CHF 19.06.2002 Typ Odoslané
13 sprievodný list do OMPI 19.06.2002 Typ Odoslané
14 Notifikácia z OMPI 20.09.2002 Typ Doručené
15 pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra Typ Odoslané
16 dodatok k osvedčeniu OZ 30.09.2002 Typ Odoslané
17 Rozhodnutie k MOZ 31.12.2002 Typ Doručené
18 Oznámenie o udelení ochrany MOZ 02.04.2003 Typ Doručené
19 36 Poplatok 15.10.2003 Typ Platba
20 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 16.10.2003 Typ Doručené
20a Doklad o prevode 16.10.2003 Typ Doručené
21 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 17.10.2003 Typ Platba
22 Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 16.10.2003 Typ Doručené
22a Doklad o prevode 16.10.2003 Typ Doručené
23 výsledok prieskumu žiadosti o prevod 22.10.2003 Typ Odoslané
24 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 31.10.2003 Typ Doručené
25 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 31.10.2003 Typ Doručené
25a Avízo o platbe 31.10.2003 Typ Doručené
26 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.11.2003 Typ Platba
27 35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 03.11.2003 Typ Platba
28 Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 31.10.2003 Typ Doručené
29 Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 31.10.2003 Typ Doručené
30 dodatok k osvedčeniu OZ 19.11.2003 Typ Odoslané
31 Žiadosť do OMPI o prevod 13.11.2003 Typ Odoslané
32 Žiadosť do OMPI o prevod 13.11.2003 Typ Odoslané
33 vyžiadanie poplatku v CHF 13.11.2003 Typ Odoslané
34 sprievodný list do OMPI 13.11.2003 Typ Odoslané
35 Notifikácia z OMPI 03.01.2004 Typ Doručené
36 35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 12.01.2004 Typ Platba
37 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 12.01.2004 Typ Platba
38 Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 12.01.2004 Typ Doručené
38a Doklad 12.01.2004 Typ Doručené
39 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 12.01.2004 Typ Doručené
39a Doklad o prevode 12.01.2004 Typ Doručené
40 Notifikácia z OMPI 18.02.2004 Typ Doručené
41 dodatok k osvedčeniu OZ 26.02.2004 Typ Odoslané
42 Žiadosť do OMPI o prevod 05.03.2004 Typ Odoslané
43 vyžiadanie poplatku v CHF 03.03.2004 Typ Odoslané
44 sprievodný list do OMPI 05.03.2004 Typ Odoslané
45 List z OMPI 23.04.2004 Typ Doručené
46 Notifikácia z OMPI 11.08.2004 Typ Doručené
47 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 02.05.2005 Typ Doručené
48 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 05.05.2005 Typ Platba
49 druhopis osvedčenia o zápise OZ do registra 11.05.2005 Typ Odoslané
50 Žiadosť o územné rozšírenie 19.06.2006 Typ Doručené
50a Plná moc 19.06.2006 Typ Doručené
50b Žiadosť inde neuvedená 19.06.2006 Typ Doručené
51 34 Poplatok za vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise OZ 22.06.2006 Typ Platba
52 Avízo o platbe CHF 23.06.2006 Typ Doručené
53 Žiadosť inde neuvedená 13.07.2006 Typ Doručené
54 Žiadosť do OMPI o územné rozšírenie 24.07.2006 Typ Odoslané
55 vyžiadanie poplatku v CHF 24.07.2006 Typ Odoslané
56 sprievodný list do OMPI 24.07.2006 Typ Odoslané
57 Notifikácia z OMPI 17.10.2006 Typ Doručené
58 pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 21.10.2006 Typ Odoslané
59 dodatok k osvedčeniu OZ 25.10.2006 Typ Odoslané
60 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 26.10.2006 Typ Doručené
61 vyžiadanie poplatku 31.10.2006 Typ Odoslané
62 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 08.11.2006 Typ Platba
63 sprievodný list k výpisu z registra OZ 09.11.2006 Typ Odoslané
64 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 11.01.2007 Typ Doručené
65 Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 15.01.2007 Typ Doručené
66 03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 16.01.2007 Typ Platba
67 sprievodný list k výpisu z registra OZ 17.01.2007 Typ Odoslané
68 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 16.04.2007 Typ Doručené
68a Doklad o prevode 16.04.2007 Typ Doručené
69 Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 16.04.2007 Typ Doručené
69a Doklad o prevode 16.04.2007 Typ Doručené
70 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.04.2007 Typ Platba
71 35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 24.04.2007 Typ Platba
72 dodatok k osvedčeniu OZ 17.05.2007 Typ Odoslané
73 Žiadosť do OMPI o prevod 22.05.2007 Typ Odoslané
74 vyžiadanie poplatku v CHF 22.05.2007 Typ Odoslané
75 sprievodný list do OMPI 22.05.2007 Typ Odoslané
76 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 14.06.2007 Typ Doručené
76a Licenčná zmluva 14.06.2007 Typ Doručené
77 Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 14.06.2007 Typ Doručené
78 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 14.06.2007 Typ Doručené
78a Licenčná zmluva 14.06.2007 Typ Doručené
79 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 14.06.2007 Typ Doručené
79a Licenčná zmluva 14.06.2007 Typ Doručené
80 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 18.06.2007 Typ Platba
81 Odmietnutie MOZ 19.06.2007 Typ Doručené
82 Žiadosť do OMPI o zápis licencie 03.07.2007 Typ Odoslané
83 vyžiadanie poplatku v CHF 03.07.2007 Typ Odoslané
84 sprievodný list do OMPI 03.07.2007 Typ Odoslané
85 všeobecný referátnik 03.07.2007 Typ Odoslané
86 vyžiadanie poplatku 14.07.2007 Typ Odoslané
87 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 07.08.2007 Typ Platba
88 vyžiadanie poplatku 31.08.2007 Typ Odoslané
89 dodatok k osvedčeniu OZ 03.09.2007 Typ Odoslané
90 Notifikácia z OMPI 20.09.2007 Typ Doručené
91 Odmietnutie MOZ 04.09.2007 Typ Doručené
92 Avízo o platbe 25.09.2007 Typ Doručené
93 Notifikácia z OMPI 01.10.2007 Typ Doručené
94 Žiadosť - FAX 26.09.2007 Typ Doručené
95 Oznámenie k poplatkom 28.09.2007 Typ Doručené
96 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 05.10.2007 Typ Platba
97 Odmietnutie MOZ 20.09.2007 Typ Doručené
98 dodatok k osvedčeniu OZ 17.10.2007 Typ Odoslané
99 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.09.2009 Typ Doručené
99a Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 16.09.2009 Typ Doručené
99b Žiadosť o obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky 16.09.2009 Typ Doručené
99c Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 16.09.2009 Typ Doručené
100 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.12.2009 Typ Doručené
100a Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 23.12.2009 Typ Doručené
101 všeobecný referátnik 27.01.2010 Typ Odoslané
102 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 31.03.2010 Typ Platba
103 35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 31.03.2010 Typ Platba
104 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 31.03.2010 Typ Doručené
104a Doklad o zmene 31.03.2010 Typ Doručené
104b Doklad o podniku/podnikateľovi 31.03.2010 Typ Doručené
104c Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 31.03.2010 Typ Doručené
105 Žiadosť do OMPI o zmenu mena/adresy majiteľa 16.04.2010 Typ Odoslané
106 vyžiadanie poplatku v CHF 16.04.2010 Typ Odoslané
107 sprievodný list do OMPI 16.04.2010 Typ Odoslané
108 dodatok k osvedčeniu OZ 14.05.2010 Typ Odoslané
109 Notifikácia z OMPI 21.07.2010 Typ Doručené
110 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 28.09.2010 Typ Doručené
110a Licenčná zmluva 28.09.2010 Typ Doručené
110b Plná moc 28.09.2010 Typ Doručené
110c Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 28.09.2010 Typ Doručené
110d Licenčná zmluva 28.09.2010 Typ Doručené
110e Plná moc 28.09.2010 Typ Doručené
111 vyžiadanie poplatku 26.11.2010 Typ Odoslané
112 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 07.12.2010 Typ Platba
113 všeobecný referátnik 15.02.2011 Typ Odoslané
114 dodatok k osvedčeniu OZ 21.02.2011 Typ Odoslané
115 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 21.02.2011 Typ Doručené
115a Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 21.02.2011 Typ Doručené
116 vyžiadanie poplatku 11.03.2011 Typ Odoslané
117 Žiadosť do OMPI o výmaz zápisu licencie 11.03.2011 Typ Odoslané
118 Žiadosť do OMPI o výmaz zápisu licencie 11.03.2011 Typ Odoslané
119 sprievodný list do OMPI 11.03.2011 Typ Odoslané
120 všeobecný referátnik 11.03.2011 Typ Odoslané
121 vyžiadanie poplatku 10.03.2011 Typ Odoslané
122 vyžiadanie poplatku 10.03.2011 Typ Odoslané
123 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 22.03.2011 Typ Platba
124 35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 22.03.2011 Typ Platba
125 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 22.03.2011 Typ Platba
126 dodatok k osvedčeniu OZ 24.03.2011 Typ Odoslané
127 Žiadosť do OMPI o zápis licencie 30.03.2011 Typ Odoslané
128 vyžiadanie poplatku v CHF 30.03.2011 Typ Odoslané
129 sprievodný list do OMPI 30.03.2011 Typ Odoslané
130 List z OMPI 26.09.2011 Typ Doručené
131 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.11.2011 Typ Platba
132 33 Poplatok za obnovu medzinárodného zápisu OZ 08.11.2011 Typ Platba
133 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 08.11.2011 Typ Doručené
133a Doklad 08.11.2011 Typ Doručené
133b Žiadosť o obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky 08.11.2011 Typ Doručené
134 Notifikácia z OMPI 21.11.2011 Typ Doručené
135 dodatok k osvedčeniu OZ 24.11.2011 Typ Odoslané
136 Žiadosť do OMPI o obnovu 22.03.2012 Typ Odoslané
137 vyžiadanie poplatku v CHF 22.03.2012 Typ Odoslané
138 sprievodný list do OMPI 22.03.2012 Typ Odoslané
139 Notifikácia z OMPI 30.11.2012 Typ Doručené
140 Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 06.09.2019 Typ Doručené
140a Licenčná zmluva 06.09.2019 Typ Doručené
140b Plná moc 06.09.2019 Typ Doručené
140c Príloha inde neuvedená 06.09.2019 Typ Doručené
141 Doplnenie materiálov 09.09.2019 Typ Doručené
141a Plná moc 09.09.2019 Typ Doručené
141b Príloha inde neuvedená 09.09.2019 Typ Doručené
142 vyžiadanie poplatku 18.09.2019 Typ Odoslané
143 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 24.09.2019 Typ Platba
144 všeobecný referátnik 07.11.2019 Typ Odoslané
145 dodatok k osvedčeniu OZ 19.11.2019 Typ Odoslané
POZ 245-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 06.11.2003 GEOVITAL TRADING LIMITED KLF - ZVL KOVÁČŇA, a. s.
2 Prevod majiteľa 06.11.2003 OMNIA, a. s. GEOVITAL TRADING LIMITED
3 Prevod majiteľa 24.02.2004 KLF - ZVL OMNIA, a. s. OMNIA, a. s.
4 Prevod majiteľa 11.05.2007 OMNIA, a. s. KLF - ZVL OMNIA, a. s.
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 22.04.2010 OMNIA KLF, a. s. OMNIA, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku