Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 2448-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  2448-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.09.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 40, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Predvádzanie tovaru, reklama, organizovanie obchodných alebo reklamných výstav, tvorba reklamných filmov.
40 - Spracovanie kinematografických filmov.
41 - Distribúcia filmov, premietanie kinematografických filmov, fotografovanie, hudobná tvorba, organizovanie a vedenie koncertov, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží, organizovanie športových súťaží, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, písanie televíznych a filmových scenárov (tvorba), režírovanie filmov (okrem reklamných), tvorba videozáznamov na podujatiach, služby zvukových technikov na podujatiach, vyučovanie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.01.15, 01.01.14, 27.05.19, 27.05.15, 26.04.09, 29.01.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zlatá, černá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Větrovský Petr; Polní 211, 262 12 Obořiště; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Mgr. Michal Smečka, advokát; Badeniho 291/3, 160 00 Praha; CZ 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 2448-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 2448-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 24.09.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 24.09.2021 Typ Doručené
1b Vyjadrenie označenia 24.09.2021 Typ Doručené
1c Sprievodný list 24.09.2021 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 25.10.2021 Typ Doručené
2a Vyjadrenie označenia 25.10.2021 Typ Doručené
2b Plná moc 25.10.2021 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 25.10.2021 Typ Doručené
4 rozhodnutie o zastavení konania 30.11.2021 Typ Odoslané
POZ 2448-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku